หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-083ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการทำงานออกแบบ การจัดทำแผนการทำงานและแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502111 วางแผนการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.1วางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วางแผนการใช้ประสิทธิภาพและจำนวนคนให้เหมาะกับงาน
1.3 วางแผนการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับการใช้งานต้นทุนการผลิตและเวลา

502112 ควบคุมการทำงานระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2.1 กำหนดแนวทางและเกณฑ์การตรวจสอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ครบถ้วน
2.2 ตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบและการการจัดวาง LayOut ได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 3 ปี ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การจัดทำรายงานแผนการทำงาน
  2. การจัดทำรายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคล
  3. การบริหารการจัดการเบื้องต้น
  4. การตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบ
  5. การจัดการต้นฉบับได้ตรงตามที่กำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุและกระบวนการที่ใช้พิมพ์
  2. โปรแกรมที่เกี่ยวกับการพิมพ์
  3. การบริหารการจัดการเบื้องต้น
  4. กระบวนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
  5. กระบวนการผลิตออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   เอกสารรายงานแผนการทำงานที่ใช้ในหน่วยงาน รายงานแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ใช้หน่วยงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ต้นทุนการออกแบบ ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ เวลาทำงาน กำลังการผลิต ค่าความคิดสร้างสรรค์
  2. เกณฑ์ในการจัดหาวัสดุ คือ การให้คำแนะนำถึงวัสดุที่เหมาะสมในงานพิมพ์แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น งบประมาณและกลุ่มเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง
  3. การตรวจสอบการวางแผนการผลิต คือการจัดทำรายการเพื่อการทวนซ้ำขั้นตอนการทำงานออกแบบก่อนลงมือปฏิบัติ
   4. ตรวจสอบการควบคุมต้นทุน การจัดทำรายการการประเมินราคาการผลิตต่อหน่วยของงานชิ้นหนึ่งๆ ก่อนการดำเนินการส่งไฟล์สำเร็จสู่กระบวนการพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนและควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับงาน
บริหารงานเบื้องต้น