หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-4-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การกำหนดแนวคิดการออกแบบ การเตรียมการบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่ง การออกแบบและวิเคราะห์ผล และการใช้ตัวพิมพ์ที่เหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502081 กำหนดแนวคิดการออกแบบ

1.1จัดวางองค์ประกอบศิลป์ได้
1.2กำหนดโครงสีในการออกแบบและเทคนิคพิเศษ
1.3เลือกโทนภาพและรูปแบบเหมาะกับวัสดุที่ใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์
1.4กำหนดแนวทางโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้

502082 เตรียมการบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง

2.1กำหนดสมบัติวัสดุบรรจุภัณฑ์ในขอบเขตของการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์
2.2กำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Logistic)

502083 ใช้แถบทดสอบพิมพ์

3.1ใช้แถบทดสอบพิมพ์ (Testform) ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการพิมพ์
3.2 สั่งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการพิมพ์ได้

502084 จัดการตัวพิมพ์ในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

4.1กำหนดคุณลักษณะตัวพิมพ์ในงานออกแบบได้เหมาะสม
4.2จัดการข้อจำกัดของตัวพิมพ์ที่มีต่อระบบการพิมพ์
4.3ทำ Letteringได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีและสามารถอ่าน/พูด/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือนักออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์) 3 ปี ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  2. การให้ข้อเสนอแนะ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบศิลป์
  2. การบริหารจัดการเบื้องต้น
  3. กระบวนการพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ชิ้นงานสำเร็จ เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน รายงานการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   1. Concept Design แนวความคิดที่กำหนดขอบเขตของการออกแบบของชิ้นงาน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการทำงาน ทั้งนี้รวมถึงการกำหนด โครงสีในการออกแบบและเทคนิคพิเศษที่จะใช้ในงานออกแบบ การเลือกโทนภาพและรูปแบบที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้พิมพ์และกำหนดแนวทางการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้
  2. Logistic คือ กิจกรรมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บวัสดุหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  3. Typography คือ ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ มีความหมายครอบคลุมทั้งลักษณะหน้าตาของตัวอักษร (typeface) และคุณลักษณะในการใช้งาน ระยะต่างๆของตัวอักษร รวมทั้งชนิดของตัวพิมพ์
  4. Lettering คือการออกแบบตัวอักษรเฉพาะสำหรับการใช้เป็นตัวแทนของ คำหรือข้อความหนึ่ง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานจัดการการออกแบบบรรจุภัณฑ์