หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-079ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้างานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ประสานงานในการผลิต และบุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502071 ประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.1ประสานงานให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความสามารถและกำลังการผลิต(capacity) ของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
1.2ประสานงานให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของระบบการพิมพ์

502072 ประสานงานการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Mock Up)

2.1 ประสานงานให้ทำ MockUp ได้ตรงตามมาตราส่วน
2.2 ประสานให้เลือกวัสดุทำ MockUp ได้ใกล้เคียงกับความต้องการ และตรวจสอบความถูกต้อง
2.3 มีการใช้เครื่องมือในการทำMock Up ได้เหมาะสม

502073 แก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3.1ตรวจสอบแก้ไขงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.2ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านกราฟิกหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  การติดต่อสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  2. องค์ประกอบศิลป์
  3. การบันทึกคำสั่งผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ตัวอย่างคำสั่งใบงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. Capacity ของเครื่องจักร หมายถึง ความสามารถสูงสุดในการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ
  2. การติดต่อสื่อสาร คือ รับข้อมูลงานมาจากผู้บังคับบัญชา และสามารถส่งงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้
  3. ข้อมูลงาน ได้แก่ เนื้อหา สี ขนาด การจัดวางตำแหน่ง ระเวลาในการทำงาน ได้ตรงตามความต้องการของที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดต่อประสานงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน