หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้างานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502051 จัดทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

1.1สร้างเส้น dieline ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ตามต้นแบบบรรจุภัณฑ์
1.2เขียนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้สอดคล้องกับวัสดุและผลิตภัณฑ์
1.3 ออกแบบขนาดเส้น dieline ในโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
1.4 ทำเส้น key line ได้

502052 ออกแบบเลย์เอาต์บรรจุภัณฑ์

2.1จัดวางงานได้ตรงตามแนวคิดการออกแบบ (concept design)หรือตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.2ทำ LayOut Design ได้
2.3 จัดขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่บนบรรจุภัณฑ์
2.4 ใช้เครื่องมือในการจัดวาง layout ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 แก้ไขไฟล์งานได้เหมาะสมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบการพิมพ์
2.6 จัดเก็บไฟล์งานได้ถูกต้องตามกระบวนการทำงานต่อไป

502053 ใช้สีทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3.1ใช้สีในการออกแบบตามความหมายจิตวิทยาสีได้
3.2เลือกใช้คู่สีหรือสีในวงจรสีได้ตรงตาม แนวคิดการออกแบบหรือตามความต้องการของลูกค้า
3.3ปรับแต่แก้ไขสีให้ตรงแนวคิดการออกแบบได้

502054 แยกสีให้สอดคล้องกับระบบการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษ

4.1แยกสีและกำหนดระบบสีให้สอดคล้องระบบการพิมพ์
4.2 กำหนดสีพิเศษได้

502055 ใช้สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

5.1ใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้องตามการใช้งานและข้อบังคับทางกฎหมาย
5.2วางตำแหน่งสัญลักษณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน

502056 เลือกภาพและรูปแบบไฟล์ในงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

6.1เลือกใช้ภาพและรูปแบบที่เหมาะกับวัสดุใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์
6.2 retouch ภาพได้
6.3 ปรับความละเอียดและขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวัสดุ
6.4 สร้างภาพให้เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบ ( ConceptDesign) ได้
6.5 จัดการสีของรูปภาพให้เหมาะสมกับงานออกแบบได้

502057 กำหนดวัสดุที่ใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์

7.1กำหนดสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
7.2สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

502058 ใช้ตัวพิมพ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

8.1กำหนดชนิดตัวพิมพ์และลักษณะการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
8.2จัดการตัวพิมพ์ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านกราฟิก อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้เครื่องมือในโปรแกรมปรับแต่งภาพ วาดภาพเวกเตอร์ และจัดวาง layout 2. การใช้โปรแกรมตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน
  3. การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โปรแกรมในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
  2. รูปแบบไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพิมพ์
  3. การจัดการสีบนไฟล์งาน
  4. การจัดวางองค์ประกอบภาพ
  5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  6. สมบัติของวัสดุใช้พิมพ์และระบบการพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ชิ้นงานสำเร็จ เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แนวคิดการออกแบบ (Concept Design) คือ แนวความคิดที่กำหนดขอบเขตของการออกแบบของชิ้นงาน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบ
  2. เส้น decline คือ เส้นแสดงแนวเส้นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการอัดตัดตามแบบให้ได้แผ่นคลี่บรรจุภัณฑ์
  3. เส้น Key Line คือ เส้นแสดงขอบเขตของบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะ Free Form ที่สร้างขึ้นเป็นรูปร่างบรรจุภัณฑ์นั้นเพื่อใช้ออกแบบหรือสร้างงานกราฟิกลงไป
  4. Layout Design คือ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากบรรจุภัณฑ์
  5. ตัวพิมพ์ คือ ตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบ มีความหมายครอบคลุมทั้งลักษณะหน้าตาของตัวอักษร (Typeface) และคุณลักษณะในการใช้งาน ระยะต่าง ๆ ของตัวอักษร รวมทั้งชนิดของตัวพิมพ์
  6. การสร้างภาพ คือ การตกแต่งปรับเปลี่ยนรูปภาพต้นฉบับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Concept Design
  7. การจัดการสีของรูปภาพ คือการปรับเปลี่ยนโหมดสี และสีของภาพให้ตรงกับระบบงานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ