หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-3-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้างานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

502061 ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

1.1เลือกใช้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้องตามชนิดของงาน
1.2เลือกใช้เครื่องมือและคำสั่งทำงานได้อย่างถูกต้องกับชนิดของงานที่ออกแบบ
1.3เลือกใช้โปรแกรมเปิดไฟล์งานตามสกุลไฟล์ได้ถูกต้อง
1.4 ตรวจสอบและแก้ไขไฟล์งานที่สร้างมาไม่ถูกต้องได้

502062 จัดการไฟล์ดิจิทัลก่อนพิมพ์

2.1จัดการการตั้งค่าพื้นที่การทำงานได้
2.2 สร้าง Mark ต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
2.3 กำหนดตำแหน่งที่ควรทำ Trapping ได้
2.4 จัดการไฟล์รูปภาพให้เหมาะสมกับระบบการพิมพ์
2.5แปลงไฟล์รูปแบบต่างๆได้เหมาะสมกับชนิดของการนำไปใช้
2.6จัดการโหมดสีของไฟล์ดิจิทัลได้ถูกต้องกับชนิดงาน

502063 จัดวางแถบควบคุมในงานพิมพ์

3.1เลือกใช้แถบ ColorControl ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงานและระบบการพิมพ์
3.2 วางตำแหน่งแถบ color control ให้เหมาะสมกับลักษณะบรรจุภัณฑ์และระบบการพิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านกราฟิกหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 2 ปี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพ วาดภาพเวกเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า เปลี่ยนแปลง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้โปรแกรมจัดองค์ประกอบ โปรแกรมตกแต่งภาพ
  2. สกุลไฟล์ของงานที่เกี่ยวข้องทางด้านงานพิมพ์
  3. การจัดการสีบนไฟล์งาน
  4. การจัดวางองค์ประกอบภาพ
  5. การเลือกใช้ตัวอักษร
  6. การออกแบบและสร้างงานเว็กเตอร์ (Vector)
  7. ความรู้ในกระบวนการพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  ชิ้นงานสำเร็จ เอกสารตรวจสอบไฟล์งาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (Certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่นๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการณ์จำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างผลงานจากโปรแกรมออกแบบ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเลือกใช้คำสั่งต่างๆหรือเครื่องมือบนโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งภาพ วาดภาพเวกเตอร์ ได้อย่างถูกต้องกับชนิดของชิ้นงานที่ต้องการสร้างขึ้น
   2. Trapping คือ เทคนิคช่วยในการพิมพ์ในกรณีที่มีภาพหรือพื้นสี 2 สีมาชนกันโดยจัดให้สีหนึ่งกินพื้นที่ขยายขึ้นเล็กน้อยให้เกยบนสีอีกสีหนึ่ง เพื่อไม่ให้มีการโผล่ของเส้นสีขาวของกระดาษระหว่างสีทั้งสองในกรณีที่สีทั้งสองชนกันไม่สนิท
  3. ระยะของเส้นตัดตก (Bleed) คือการตั้งพื้นที่การพิมพ์ให้เกินขอบเขตของขนาดชิ้นงาน โดยระยะมาตรฐานอยู่ที่ การตั้งค่าขอบเขตของพื้นที่ให้ห่างออกจากตัวชิ้นงานด้านละ 3 มม.
  4. Mark คือ การทำเครื่องหมายที่เป็นมาตรฐานของระบบการพิมพ์สำหรับจัดการกับชิ้นงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการไฟล์งานออกแบบ