หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดหน้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-PRE-2-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดหน้า

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างศิลป์ (Art Studio) (Publishing)

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101061 ใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ

1. กำหนดขนาดของหนังสือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. จัดการตัวอักษรได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
3. จัดการเลขหน้าและการเรียงลำดับหน้าได้ถูกต้อง
4. การนำข้อความและรูปภาพเข้าสู่โปรแกรมจากโปรแกรมอื่นๆ และสร้างตารางได้
5. การเลือกและจัดการโหมดสีให้ถูกต้องกับงาน
6. สร้างงานออกแบบสิ่งพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า/ใบสั่งงาน
7. การจัดเก็บ/บันทึกไฟล์งานเป็นสกุลไฟล์ที่สามารถนำไปใช้ต่อและแก้ไขได้
8. การแปลงไฟล์งานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์

101062 แปลงต้นฉบับเป็นดิจิทัล

1. แปลงต้นฉบับให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล
2. ความละเอียดของภาพที่แปลงเหมาะสมกับงาน (หนังสือ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ และเครื่องมือในโปรแกรม
  2. การตั้งค่า จัดรูปแบบ แก้ไข และจัดเก็บไฟล์งาน โดยใช้โปรแกรม
  3. การแปลงต้นฉบับเป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อการพิมพ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือ
  2. มาตราส่วนทางการพิมพ์ โหมดสีที่ใช้ทางการพิมพ์
  3. การตั้งค่า การสร้างภาพ ในโปรแกรมจัดหน้าหนังสือ
  4. ชนิดของไฟล์งานและสีที่ใช้ในงาน
  5. ชนิดของไฟล์รูปภาพบนคอมพิวเตอร์
  6. ความละเอียดของไฟล์รูป
  7. วิธีการแปลงไฟล์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   ไฟล์งานที่ได้จากโปรแกรม และไฟล์งานที่จัดเก็บลงคอมพิวเตอร์
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
   ผลการตอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ หลักฐานจากใบรับรอง (certificate) ใบผ่านการอบรม แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ใบผ่านงาน และประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และอื่น ๆ ตามที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจัดหน้าหนังสือในสถานประกอบการ มีการกำหนดสถานการจำลองที่เหมาะสม
  
(ง) วิธีการประเมิน
   ใช้วิธีการทดสอบทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอบปากเปล่าจากการสัมภาษณ์ และหรือผลการสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ ตัวอย่างไฟล์งานจากโปรแกรมจัดหน้าหนังสือที่ใช้ในสถานประกอบการ การพิจารณาจากหลักฐานความเห็นจากสถานประกอบการ และแฟ้มสะสมงาน หนังสือรับรองประสบการณ์ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร แบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจำวัน และอื่น ๆ

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามที่กำหนด ระยะขอบ ระยะห่างระหว่างหน้า ตัดตก คอลัมน์ ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ตั้งหน้าต้นแบบ การแทรกหน้า
  2. การสร้างชุดรูปแบบตัวอักษรหรือวัตถุโดยการใช้ style ในโปรแกรม
  3. โปรแกรมอื่น ได้แก่ โปรแกรมเอกสารทั่วไป และหรือโปรแกรมภาพกราฟิก
  4. การบันทึกไฟล์งาน เช่น ไฟล์ pdf, tiff เป็นต้น
  5. โหมดสี เช่น CMYK และสีพิเศษ เป็นต้น
  6. ไฟล์ดิจิทัล คือ ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ได้ เช่น กรณีต้นฉบับที่ใช้เป็นภาพถ่าย ต้องทำการแปลงเป็นไฟล์เพื่อใช้ในโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานก่อนพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดหน้า
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดหน้า