หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่ม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่ม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผลิตในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่มในทุกขั้นตอน โดยการวางแผนและประสานงานการผลิต การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต เพื่อให้สายการผลิตมีความต่อเนื่อง และการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเสร็จได้ทันตามกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405121 ประสานงานการผลิตในสายการผลิตภายในองค์กร

1.1 จัดทำผังการปฏิบัติงานในสายการผลิตและกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานการผลิตในงานหลังพิมพ์ได้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าในสายการผลิตงานหลังพิมพ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

405122 ประสานงานการผลิตในสายการผลิตภายนอกองค์กร

2.1 รวบรวมข้อมูลsupplychain ที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตของงานหลังพิมพ์ได้ครบถ้วน
2.2 จัดทำระบบติดตามความก้าวหน้าในการสายการผลิตงานหลังพิมพ์ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

405123 วางแผนและควบคุมการผลิตในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม

3.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานหลังพิมพ์หนังสือเล่มได้ครบถ้วน
3.2 กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่มให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
3.3 นำเสนอแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่ม
3.4 จัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานพิมพ์หนังสือเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานหลังพิมพ์หนังสือเล่มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานหลังพิมพ์หนังสือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการจัดทำผังการปฏิบัติงานในสายการผลิต ในงานหลังพิมพ์
  2. ความสามารถในการจัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานหลังพิมพ์
  3. ความสามารถในการติดต่อประสานงานการผลิตใน งานหลังพิมพ์
  4. ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานหลังพิมพ์
  5. ความสามารถในการจัดทำแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานหลังพิมพ์
  6. ความสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานหลังพิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรการผลิตในงานหลังพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานหลังพิมพ์
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานหลังพิมพ์
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กำลังการผลิตในสายการผลิตในงานหลังพิมพ์
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานหลังพิมพ์
  6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานหลังพิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารเกี่ยวกับผังการปฏิบัติงานในสายการผลิต ในงานหลังพิมพ์
  4. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำระบบวางแผนและควบคุมการผลิตในงานหลังพิมพ์
  5. เอกสารเกี่ยวกับการประสานงานการผลิตภายในและภายนอกองค์กร
  6. เอกสารแผนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรผลิตในงานหลังพิมพ์
  7. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในงานหลังพิมพ์
  8. รายงานผลการดำเนินการการผลิตในงานหลังพิมพ์
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
  2. การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการการผลิตในงานหลังพิมพ์สำหรับหนังสือเล่ม