หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ไสสันทากาว

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-085ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ไสสันทากาว

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างไสสันทากาว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้เครื่องไสสันทากาว เพื่อนำมาใช้เลือกวัสดุกาวที่เหมาะสม และใช้เครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานไสสันทากาวระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

402081 วางแผนวัสดุที่ต้องใช้ในงานไสสันทากาว

1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณงานไสสันทากาวได้ครบถ้วน
1.2 กำหนดปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในงานไสสันทากาวให้เพียงพอตามข้อมูลปริมาณงาน
1.3 นำเสนอแผนการใช้วัสดุในงานไสสันทากาวได้ทันต่อการใช้งาน

402082 ควบคุมการปฏิบัติงานไสสันทากาว

2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานไสสันทากาวให้เป็นไปตามกำหนดเสร็จ
2.2 บันทึกข้อมูลปริมาณงานไสสันทากาวได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.3 จัดทำเอกสารสรุปการปฏิบัติงานไสสันทากาวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40201 ปฎิบัติงานไสสันทากาว
  - ผ่านสมรรถนะ 40204 เตรียมเครื่องไสสันทากาวให้พร้อมในงานไสสันทากาว

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการวางแผนวัสดุที่ใช้ในงานไสสันทากาว
  2. ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้วัสดุไสสันทากาว
  3. ความสามารถในการกำหนดเสร็จของงานไสสันทากาว
  4. ความสามารถในการควบคุมงานไสสันทากาวให้ทันกำหนดเสร็จ
  5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติงานไสสันทากาว
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมการผลิต
  2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุในงานไสสันทากาว
  3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการไสสันทากาว
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานไสสันทากาว
  4. เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานไสสันทากาว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต เอกสารในการวางแผนความต้องการใช้วัสดุในงานไสสันทากาว เอกสารในการควบคุมการปฏิบัติงานไสสันทากาว และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ไสสันทากาว
วางแผนและควบคุมงานพิมพ์ไสสันทากาว

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน