หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการไสสันทากาว

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-084ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวและเสนอแนะการแก้ปัญหาการไสสันทากาว

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างไสสันทากาว

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้เครื่องไสสันทากาว เพื่อนำมาใช้เลือกวัสดุกาวที่เหมาะสม และใช้เครื่องไสสันทากาวได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานไสสันทากาวระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

402071 วิเคราะห์คุณภาพกาวที่ใช้ในการไสสันทากาว

1.1 ทดสอบสมบัติการใช้งานของกาวได้ถูกต้อง
1.2 เลือกใช้กาวที่เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะไสสันทากาวได้ถูกต้อง

402072 วิเคราะห์ปัญหางานไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.1 วิเคราะห์ปัญหางานไสสันทากาวที่เกิดจากกาวและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง
2.2 วิเคราะห์ปัญหางานไสสันทากาวที่เกิดจากการใช้เครื่องไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการไสสันทากาวมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40202 ตรวจสอบคุณภาพงานไสสันทากาวเบื้องต้นหลังตัดเจียนแล้ว
  - ผ่านสมรรถนะ 40204 เตรียมเครื่องไสสันทากาวให้พร้อมในงานไสสันทากาว
  - ผ่านสมรรถนะ 40205 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานไสสันทากาว

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการทดสอบสมบัติการใช้งานของกาว
  2. ความสามารถในการเลือกใช้กาวให้เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะไสกาว
  3. ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดจากคุณภาพกาว 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในงานไสสันทากาวที่เกิดจากการใช้เครื่องไสสันทากาว
  5. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานไสสันทากาว (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องไสสันทากาว
  2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของกาว
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบสมบัติการใช้งานของกาว 4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการไสสันทากาว
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องไสสันทากาว
  6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานไสสันทากาว (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานไสสันทากาว และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. สมบัติของกาวที่มีผลต่อการไสสันทากาวที่ควรทดสอบ ได้แก่ ส่วนประกอบของกาว อุณหภูมิใช้งาน ระยะเวลาหมาดตัว และระยะแห้งตัวของกาว ความสามารถในการยึดติด
  2. การเลือกใช้กาวต้องเหมาะสมกับลักษณะหนังสือ โดยพิจารณาชนิดกระดาษ ความเร็วของการไสสันทากาว ลักษณะเครื่องไสสันทากาว (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) 18.2 การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) 18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการไสสันทากาว
วิเคราะห์คุณภาพงานไสสันทากาวและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการไสสันทากาว

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน