หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกแข็ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-035ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง โดยวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สมบัติของกาว การใช้ทำเล่มหนังสือปกแข็ง การใช้เลือกวัสดุ กาว ลวดเย็บ ด้าย ที่เหมาะสม และใช้ทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้อง รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งหนังสือที่เกิดขึ้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ผู้ปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งระดับฝีมือเฉพาะทาง

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405101 วิเคราะห์คุณภาพวัสดุที่ใช้ในการทำเล่มหนังสือปกแข็ง

1.1ทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้อง
1.2เลือกใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งที่เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้อง

405102 วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกแข็งและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.1วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่เกิดจากวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง
2.2วิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่เกิดจากการใช้เครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือหรือด้วยเครื่อง หรือผ่านสมรรถนะการปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับชั้นที่ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งให้เหมาะสมกับลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่เกิดจากคุณภาพวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็ง 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งหนังสือที่เกิดจากการใช้เครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  5. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบสมบัติการใช้งานของวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกแข็งหนังสือ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
  2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต รายงานผลการวิเคราะห์ปัญหางานทำเล่มหนังสือปกแข็งหนังสือ และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. สมบัติของวัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งที่มีผลต่อการทำเล่มหนังสือปกแข็งที่ควรทดสอบ
  2. การเลือกใช้วัสดุทำเล่มหนังสือปกแข็งต้องเหมาะสมกับลักษณะหนังสือ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
วางแผนและควบคุมงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง