หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนด ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405091 ตรวจสอบระบบหล่อลื่น

1.1ตรวจสอบระบบหล่อลื่นในจุดต่างๆได้ถูกต้อง
1.2หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นได้ถูกต้องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

405092 ทำความสะอาดเครื่องตามแผนบำรุงรักษา

2.1 ทำความสะอาดเครื่องเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งได้ถูกต้องตามแผนการ
2.2บำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
2.3ทำความสะอาดอุปกรณ์ใส่กาว และทิ้งเศษกาวในที่เหมาะสม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

405093 บันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษา

3.1 ลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือและด้วยเครื่อง หรือผ่านสมรรถนะการปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับชั้นที่ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความสามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความสามารถในทำความสะอาดเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา
  4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งที่สื่อสารได้เข้าใจ
  5. ความสามารถในการจัดทำระบบเก็บประวัติบำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับระบบเก็บประวัติการบำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. สภาพเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา
  4. เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรในการทำเล่มปกแข็ง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
  2. วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็งในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
บำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง
วิเคราะห์คุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และเสนอแนะการแก้ปัญหาการทำเล่มหนังสือปกแข็ง