หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-3-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  หัวหน้าช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งในระหว่างการทำเล่มหนังสือปกแข็ง และผลงานหนังสือจากการทำเล่มหนังสือปกแข็ง ในด้านความถูกต้อง และการยึดติดตามข้อกำหนดคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่กำหนดในองค์กร และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้อย่างครบถ้วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405081 ตรวจสอบคุณภาพรูปเล่ม

1.1ตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.2ตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือได้อย่างถูกต้อง
1.3ตรวจสอบลักษณะได้ฉากและเป็นเหลี่ยมของสันให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
1.4ตรวจสอบความต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในให้ถูกต้อง
1.5ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขหน้าหนังสือให้ถูกต้อง
1.6ตรวจสอบภาพและตัวหนังสือหลังตัดเจียนแล้วต้องสมบูรณ์ไม่ถูกตัดขาด

405082 ควบคุมคุณภาพเล่มหนังสือปกแข็ง

2.1ควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
2.2ควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือหรือด้วยเครื่อง หรือผ่านสมรรถนะการปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ระดับชั้นที่ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่สื่อสารได้เข้าใจ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดคุณภาพและรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) ของงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
  4. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของการทำเล่มหนังสือปกแข็ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. รูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มหนังสือปกแข็งแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ตามรายการตรวจสอบคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่กำหนด
  4. ข้อมูลที่ลงบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่ครบถ้วน กระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของรูปเล่มหนังสือที่ทำเล่มหนังสือปกแข็ง ตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (checklist) งานทำเล่มหนังสือปกแข็งที่กำหนด
  2. การตรวจสอบขนาดรูปเล่มของหนังสือให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดความกว้างและความยาว
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของปกกับเนื้อในหนังสือ เป็นการตรวจสอบการไม่กลับหัวของปกกับเนื้อใน
  4. การตรวจสอบลักษณะได้ฉาก ควรใช้ไม้ฉากในการตรวจสอบ และการตรวจสอบเป็นเหลี่ยมของสันโดยวางสันให้ได้ในระนาบที่เรียบไม่โค้ง
  5. การตรวจสอบความถูกต้องและต่อเนื่องของภาพต่อระหว่างปกในกับหน้าแรก/หน้าสุดท้ายของเนื้อในการเรียงลำดับเลขหน้า และความสมบูรณ์ของภาพ จะใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบหนังสือตามข้อกำหนดคุณภาพ
  6. การตรวจสอบการยึดติดของกาว
  7. ความครบถ้วนของข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงานที่มีการลงบันทึกในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง และต้องกระชับ และสื่อสารได้เข้าใจ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำเล่มหนังสือปกแข็ง
บำรุงรักษาเครื่องทำเล่มหนังสือปกแข็ง