หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องพับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-075ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องพับ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้ปฏิบัติงานพับที่มีทักษะเฉพาะทาง ช่างพับ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องพับตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องพับ ได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

401041 หล่อลื่นเครื่องพับ

1.1 หล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ ของเครื่องพับได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องพับ

401042 ทดสอบเซ็นเซอร์ต่างๆ ของเครื่องพับ

2.1 ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ (ตาไฟ) ได้ถูกต้อง เพื่อให้เครื่องพับทำงานได้ปกติ
2.2 ทดสอบการทำงานเซ็นเซอร์ให้ทำงานปกติ และถูกต้อง

401043 ตรวจสอบคุณภาพของลูกกลิ้งพับ

3.1 ตรวจสอบผิวหน้ายางของลูกกลิ้งพับให้มีสมบัติใช้งานที่สมบูรณ์ และมีความสม่ำเสมอ

401044 ตรวจสอบระบบสายพานพากระดาษ

4.1 บำรุงรักษาปั๊มลมได้ถูกวิธี
4.2 การบำรุงรักษาสายพานได้ถูกวิธี

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพับด้วยเครื่องพับมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ผ่านสมรรถนะ 40102 เตรียมเครื่องพับ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการปฏิบัติงานพับ
  2. ความสามารถในการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นในเครื่องพับ
  3. ความสามารถในการตรวจสอบและทำความเซ็นเซอร์ของเครื่องพับตามแผนบำรุงรักษาที่กำหนดในคู่มือบำรุงรักษา
  4. ความสามารถในการตรวจสอบผิวยางของลูกกลิ้งพับ
  5. ความสามารถในการตรวจสอบระบบสายพานในเครื่องพับ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของเครื่องพับ
  2. ความรู้เกี่ยวกับรายการอะไหล่ของเครื่องพับ
  3. ความรู้เกี่ยวกับรายการตรวจสอบในการบำรุงรักษาเครื่องพับ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. สภาพเครื่องพับที่มีระบบหล่อลื่นถูกต้อง และมีการทำความสะอาดตามแผนการบำรุงรักษา
  4. เอกสารการลงบันทึกข้อมูล/ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องพับ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบ
  2. แบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
   2.การประเมินทักษะจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้การสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบและการหล่อลื่นระบบหล่อลื่นในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
  2. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบและทำความสะอาดเซ็นเซอร์ในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
  3. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบลูกกลิ้งยางในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง
  4. วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบระบบสายพานพากระดาษในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  >18.1การสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามคู่มือการประเมิน หน้า) >18.2การทดสอบโดยข้อสอบ (รายละเอียดตามคู่มือประเมินหน้า.) >18.3การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
บำรุงรักษาเครื่องพับ
บำรุงรักษาเครื่องพับ