หน่วยสมรรถนะ

ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง (case maker)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการทำปกแข็งด้วยเครื่อง โดยตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการทำปกแข็งด้วยเครื่อง รวมทั้งสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำปกแข็งด้วยเครื่องสำหรับทำเล่มหนังสือปกแข็งได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405051 ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ทำปกแข็งด้วยเครื่อง

1.1 อ่านใบสั่งงานการทำปกแข็งและตัวอย่างปกแข็ง
1.2 ตรวจสอบกระดาษแข็งปกหน้า-หลังให้มีแนวเกรนกระดาษถูกต้อง และขนาดความสูงเท่าขนาดความสูงของเล่มหนังสือและมีขนาดความกว้างน้อยกว่าความกว้างของเล่มหนังสือประมาณ 8 มม.
1.3 ตรวจสอบกระดาษแข็งด้านสันให้มีแนวเกรนกระดาษถูกต้องและมีขนาดพอดีกับขนาดเล่มเนื้อใน
1.4 ตรวจสอบกระดาษหุ้มปกให้มีแนวเกรนกระดาษถูกต้องและมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษแข็งทุกด้านประมาณ 1.5 ซม หรือ 0.5 นิ้ว และตัดมุม 45องศา ทั้ง 4 มุม
1.5 เตรียมกาวให้มีสมบัติเหมาะสมกับการเชื่อมติดระหว่างกระดาษแข็งกระดาษหุ้มปก และเครื่องทำปกแข็ง

405052 เตรียมเครื่องทำปกแข็ง

2.1 ปรับตั้งหน่วยป้อนกระดาษแข็งและกระดาษหุ้มปก
2.2 ปรับตั้งหน่วยทากาว
2.3 ปรับตั้งหน่วยพับขอบ
2.4 ปรับตั้งหน่วยรองรับปกที่เข้าแล้ว

405053 ทำปกแข็งด้วยเครื่อง

3.1 เปิดเครื่องทำปกแข็งใส่กาวลงในอ่างกาว ปรับตั้งอุณหภูมิอ่างกาวให้เหมาะสมกับชนิดของกาว ป้อนกระดาษแข็งปกหน้า–หลัง กระดาษแข็งด้านสัน และกระดาษหุ้มปก ปรับตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3.2 เดินเครื่องทำปกแข็งตรวจสอบปกแข็งที่ทำได้ให้มีคุณภาพเหมาะสมกาวเชื่อมติดให้ใบหุ้มปกกับกระดาษแข็งทั้ง ปกหน้า-หลัง และสันกดรีดให้เรียบ ไม่มีฟองอากาศ ไม่เปื้อนเลอะให้ได้ตำแหน่งถูกต้องได้ฉาก ระยะห่าง(ร่อง)ระหว่างปกหน้าหรือหลังกับสันทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องมีระยะเท่ากัน และมีขนาดร่องประมาณ 8 มม.

405054 บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องทำปกแข็ง

4.1 ทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องทำปกแข็งได้ถูกต้อง
4.2 หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ความสามารถในการใช้เครื่องทำปกแข็ง และการคำนวณ วัด กำหนดขนาด และตัดกระดาษแข็ง กระดาษหุ้มปกได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำปกแข็งด้วยเครื่อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำปกแข็ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการทำปกแข็งด้วยเครื่อง ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการทำปกแข็งด้วยเครื่อง ได้ถูกต้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุและเครื่องมือที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำปกแข็งด้วยเครื่อง และแบบทดสอบ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
(ง) วิธีการประเมิน
  1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการทดสอบโดยข้อสอบ
  2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  3. จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมที่สำหรับการทำปกแข็งด้วยเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง
  4. เตรียมเครื่องทำปกแข็ง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเย็บกี่ ที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
  6. สามารถการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องทำปกแข็งในเบื้องต้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง (case maker)
ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง