หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเครื่องดายคัต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเครื่องดายคัต

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างดายคัต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบำรุงรักษาเครื่องดายคัตโดยการเติมน้ำมันหล่อลื่นและตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่อง และทำความสะอาดเครื่อง ตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

406051 เติมน้ำมันหล่อลื่นและตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องดายคัต

1.1 เลือกใช้ชนิดของน้ำมันหล่อลื่นได้เหมาะสม
1.2เติมน้ำมันหล่อลื่นในจุดต่างๆและตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องดายคัตได้อย่างถูกต้องตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่อง

406052 ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องดายคัต

2.1 ควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องดายคัตตามกำหนดระยะเวลา
2.2 บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาประจำเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์ทำงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างดายคัต ชั้น 1 มาแล้ว พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเพื่อสื่อสารได้เข้าใจ
  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40601 ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัตขั้นพื้นฐาน
  ผ่านหน่วยสมรรถนะ 40602 บำรุงรักษาเครื่องปั๊มดายคัตเบื้องต้นและใช้งานอย่างปลอดภัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ความสามารถในการรู้จุดเติมน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องดายคัตให้ครบทุกจุด 2. ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องดายคัตตามแผนการบำรุงรักษาและคู่มือบำรุงรักษาประจำเครื่อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องดายคัตตามคู่มือบำรุงรักษาประจำเครื่อง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องดายคัต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการสอบข้อเขียน
  2. บันทึกรายการจากการสัมภาษณ์
  3. บันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบทดสอบข้อเขียน
  2. แบบสัมภาษณ์
  3. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน โดยให้ปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ปฏิบัติงานปั๊มด้วยเครื่องดายคัต
บำรุงรักษาเครื่องดายคัต