หน่วยสมรรถนะ

ทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการเตรียมเนื้อในด้วยเครื่อง เลือกใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ และอุปกรณ์ ใช้งานเครื่องมือ และเครื่องจักรในการทำเล่มเนื้อในแบบด้วยเครื่องได้เหมาะสมและหลักความปลอดภัยของเครื่องที่ใช้ ตรวจสอบคุณภาพของเล่มเนื้อใน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405041 ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่

1.1 อ่านใบสั่งงานทำเล่มและตัวอย่างงานแบบเย็บกี่
1.2 จัดเรียงเนื้อในให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน

405042 เตรียมเครื่องเย็บกี่

2.1 ปรับตั้งหน่วยป้อน
2.2 ปรับตั้งหน่วยเย็บ
2.3 ปรับตั้งหน่วยรองรับเล่มที่เย็บแล้ว

405043 เย็บกี่เนื้อใน

3.1เปิดเครื่อง ป้อนเนื้อใน ทดลองเย็บกี่ ปรับแก้ไขเล่มที่เย็บให้มีความแน่นถูกต้อง
3.2ปรับตั้งการตัดแบ่งเล่มที่เย็บแล้ว ให้ครบจำนวนยก
3.3ตรวจการเรียงลำดับยกเล่มที่เย็บเสร็จแล้ว

405044 บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเย็บกี่

4.1ทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องเย็บกี่ได้ถูกต้อง
4.2หล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องตามระยะในแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการคำนวณ วัด และกำหนดขนาดได้
  2. ความสามารถในการเย็บกี่
  3. ความสามารถในการตรวจสอบ
  4. ความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเย็บกี่
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเนื่อในสำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งหนังสือด้วยเครื่องเย็บกี่ 2. ความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด เกรนของกระดาษ และการเลือกใช้งานที่เหมาะสม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเย็บกี่ ได้ถูกต้องตรงกันและตรงตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการเย็บกี่ได้ถูกต้อง เหมาะสม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องเตรียมให้พร้อมและเทคนิคการเตรียมเนื้อในแบบการเย็บกี่
  ด้วยเครื่อง และแบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ และการทดสอบโดยข้อสอบ
   2.การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   N/A
  
(ก) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่องจากตัวอย่างหนังสือและนำมาปฏิบัติตามใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
  2. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยเครื่องให้ตรงกันและถูกต้องตามใบสั่งงาน
  3. จัดเรียงเนื้อในให้พร้อมที่สำหรับการเย็บกี่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งจำนวนและวิธีการจัดเรียง
  4. เตรียมเครื่องเย็บกี่ ด้าย เข็ม ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  5. ทำความเข้าใจเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเครื่องมือ เครื่องเย็บกี่ ที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง
  6. สามารถการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเย็บกี่ในเบื้องต้นได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
ทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่