หน่วยสมรรถนะ

ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PRT-AFP-2-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างทำเล่มหนังสือปกแข็ง

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพงานหลังพิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

405031 ทำเนื้อในแบบทากาวด้วยมือ

1.1 ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เนื้อในแบบทากาวสันด้วยมือ
1.2 ทากาวที่สันเล่ม
1.3 ตัดเจียนเนื้อใน
1.4 ตกแต่งเนื้อใน

405032 ทำเนื้อในแบบเย็บด้ายด้วยมือ

2.1 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เนื้อใน และเครื่องจักร
2.2 เย็บด้าย
2.3 ตัดเจียนเนื้อใน
2.4 ตกแต่งเนื้อใน

405033 ทำเนื้อในแบบเย็บลวดสันด้วยมือ

3.1 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เนื้อใน และเครื่องจักร
3.2 เย็บลวด
3.3 ตัดเจียนเนื้อใน
3.4 ตกแต่งเนื้อใน

405034 ทำปกแข็งด้วยมือ

4.1 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในงานทำปกแข็งด้วยมือ
4.2 ตัดกระดาษหุ้มปก
4.3 เตรียมบล็อคและเครื่องปั๊มทอง
4.4 ปั๊มทองปก
4.5 ตัดกระดาษแข็งเพื่อทำปกหน้าปกหลัง และสันเล่ม
4.6 ประกอบปกด้วยมือ

405035 เข้าเล่มปกแข็งด้วยมือ

5.1ตรวจสอบเล่มเนื้อในและปกให้เรียบร้อยและถูกต้อง
5.2ทากาวและเข้าเล่มปกแข็งได้รูปเล่มที่ถูกต้องและสวยงาม
5.3การเสริมกระดาษคั่นระหว่างใบผนึกหน้า-หลังเพื่อป้องกันความชื้นและรองรับกาวที่อาจทะลักมาขณะกดทับเล่ม
5.4 กดทับเล่มให้หนังสือเรียบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทางด้านการพิมพ์ขึ้นไปและผ่านการทำงานมาแล้ว 6 เดือน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  N/A (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงานและขั้นตอนการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติ
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาว ด้าย ลวดที่ใช้กับงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. บันทึกรายการจากการสังเกต
  2. บันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือได้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งงาน
  4. ผลจากการทำเนื้อในและปกของหนังสือปกแข็ง ด้วยมือ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) แบบสัมภาษณ์รายการวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
(ง) คำแนะนำในการประเมิน
  มีการสัมภาษณ์ ทำแบบทดสอบ และปฏิบัติตามแบบทดสอบที่กำหนด
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1.การประเมินความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบ
   2.การประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานตามแบบทดสอบปฏิบัติที่กำหนด และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ค) คำแนะนำ N/A
(ง) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำความเข้าใจใบสั่งงานของโรงพิมพ์ และนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  2. ทำความเข้าใจลักษณะหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งจากตัวอย่างหนังสือ และนำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบชื่อเนื้อในและปกของหนังสือที่จะทำเล่มหนังสือปกแข็งให้ตรงกันและถูกต้อง
  4. จัดเรียงเนื้อในและปกให้พร้อมที่สำหรับการทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือได้อย่างถูกต้อง 5. เตรียมชนิดและปริมาณของวัสดุทำเล่มปกแข็งด้วยมือ เช่น กาว ด้าย กระดาษผนึก คิ้ว ผ้ามุ้ง ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนงานตามใบสั่งงานของโรงพิมพ์
  7. ทำเนื้อใน ทำปก และเข้าเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือได้ถูกต้องเหมาะสม
  8. ตรวจสอบคุณภาพของงานทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือได้ เข่น สะอาด ได้ฉาก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. การสัมภาษณ์ 2. การทดสอบโดยข้อสอบ 3. การสังเกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง หรือสภาวะจำลอง หรือผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานหลังพิมพ์
share
ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ