หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการตลาดการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-7-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานแนวโน้มของกระแสนิยม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญมีประสบการทำงานเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางนโยบายขององค์กร กำหนดตลาดและมีความเข้าใจในด้านตลาดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารรถชี้แนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถวางแผนขั้นตอนการผลิตต้นแบบเสมือนจริง พร้อมวางรูปแบบและกำหนดระบบการผลิต สามารถประเมินระยะเวลาโครงการออกแบบ และระยะเวลาการผลิตเบื้องต้นได้ สามารถพูดจูงใจ และชี้แนะ คัดเลือกและปริหารจัดการคน วัตถุดิบ เวลาและการผลิตได้ เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เข้าใจหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอย่างชำนาญ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AE482 ระบุและสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าใจหลักการทฤษฏีในการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. สืบค้นและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3.จัดทำรายงานรวบรวมหลักการและข้อมูลจากการสืบค้น

AE481 จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

1.รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกระแสนิยมเพื่อใช้ในการนำเสนอ
2. เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. จัดทำรายงานเอกสารกระแสนิยมแนวโน้มของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

AE485 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน

1.ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน
2 แนะนำและต่อยอดแนวความคิดใหม่จากประสบการ

AE486 ระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการทดสอบในระบบอุตสาหกรรม

1. ใช้หลักการมาตรฐานอุตสาหกรรมในการทดสอบการใช้งานและความปลอดภัย
2.ใช้หลักการออกแบบเพื่อมวลชน มาออกแบบให้เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย

AE484 ถ่ายทอดหลักการการออกแบบเพื่อการผลิต

1. สามารถอธิบายจัดการระบบความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบเป็นขั้นตอน
2 .เข้าใจหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

AE483 คำนวณต้นทุนสินค้าในส่วนที่ออกแบบ และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

1. สร้างสภาวะแวดล้อมของสถานที่ในทำงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อการออกแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2 ประมาณราคา และวิเคราะห์ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการออกแบบและผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  เข้าใจทิศทาง การออกแบบในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดหลักการการออกแบบแนวคิดที่ซับซ้อน เข้าใจหลักการออกแบบ และหลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเชี่ยวชาญ
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
  3. เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารรายงานการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับเชี่ยวชาญ
   2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
   3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับเชี่ยวชาญ
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทดสอบโดย การสัมภาษณ์นำเสนอผลงาน (พาวเวอร์พอย) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกในหลายๆด้านและมีความน่าเชื่อถือและคัดกรองพิจารณา (เป็นการมอบให้จากการสมัครแต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือก)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 มาไม่น้อยกว่า 5ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 ไม่สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุด
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมาซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรมโดยวัฒนธรรมสมัยนิยม มักจะมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง
   - แหล่งที่มาของข้อมูล หมายถึง เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
   - สร้างบรรยากาศและการจัดสภาวะแวดล้อม หมายถึง เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศดี"ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า"บรรยากาศไม่ดี"
   - ทดสอบการประเมินผลิตภัณฑ์ หมายถึง ก่อนที่สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการประทับโลโก้ จะต้องสามารถนำมาใช้ได้ มันต้องพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติก่อนวางตลาด และต้องพัฒนาเครื่องจักร สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างแท้จริงเครื่องจักรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมปฏิบัติ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการหลักก่อนติดแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบสัมภาษณ์ เป็นข้อสอบที่วัดความรู้หลักการตลาด กระแสนิยม การบริหารจัดการละมาตรฐานความปลอดภัย 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะหลักการตลาด กระแสนิยม การบริหารจัดการละมาตรฐานความปลอดภัย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การจัดการขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบเพื่อรองรับระบบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์