หน่วยสมรรถนะ

จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อการนำเสนอและเพื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-6-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำภาพ 3 มิติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้นำไปเพื่อพัฒนาองค์กร มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี มีความชำนาญการทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ร่วมงานได้ ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3ds Max,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางด้านGraphic design เพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและชำนาญ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป เช่น Toy Testing EN71, ASTM, DIN, JIT เป็นต้น

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AP881 จัดทำภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ด้วยประมวลผลภาพเป็น Jpeg. png. หรือสกุลไฟล์ใกล้เคียง

1. กำหนดรูปแบบงานออกแบบของเล่นที่เป็นลักษณะงาน 3 มิติจากใช้โปรแกรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา ในการออกแบบของการเขียนแบบ ออกแบบงาน 3มิติเพื่อการนำเสนอ
3 เลือกมุมมอง จัดแสง เงาและสามารถนำเสนอลูกค้า

AP882 จัดการประชุมเพื่อนำเสนอภาพ 3 มิติ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางด้านGraphic designเพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและชำนาญ
3. มีความสามารถในการพูดเพื่อโน้มน้าวและนำเสนอ

AP883 จัดประชุมเพื่อชี้แจง ร่วมวางแผนการผลิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากฝ่ายผลิตเพื่อหาวิธีการในการผลิต
2.เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. สรุปผล แนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงาน

AP884 นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา

1. เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. คิดประมาณราคา ต้นทุนและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
3. นำเสนอราคา ประมาณราคานำเสนอลูกค้าเหมาะสม

AP885 ขึ้นต้นแบบ (mock up) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.สร้างโมเดลต้นแบบได้ตรงตามภาพ 3 มิติโดยเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม
2. เข้าใจกระบวนการสร้างต้นแบบ 3 มิติและแก้ปัญหา
3.เลือกวัสดุเหมาะสมกับการสร้างต้นแบบเข้าใจเทคนิคในการสร้างต้นแบบและเก็บงานสีผิว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ SolidWorks,Rhinoceros,AutoCAD,3ds Max,SketchUp, Adobe หรือโปรแกรมเทียบเท่า เลือกใช้วัสดุและลดต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้อย่างชำนาญและถูกต้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงาน
  2. การจัดทำเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  3. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6 ทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (Presentation) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ จัดลำดับขั้นตอนวางผังการทำงานของเครื่องจักรในระบบการผลิตในอุตสาหกรรมพร้อมแก้ปัญหา) 2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้น 5 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 6 สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีผลงาน,ประวัติการทำงานในเชิงประจักษ์ หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - จัดทำภาพ3 มิติ หมายถึง ภาพที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งรูปร่างและรูปทรงลักษณะการประกอบกันอยู่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ (ภาพประกอบ)แต่ละชิ้นทั้งหมดในภาพเดียวกันทั้งหมดสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ภาพ3มิติสามารถเขียนได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความเหมาะสมแต่ละแบบซึ่งภาพ 3มิติสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่คือ 1.ภาพแอกโซโนเมตริก(Axonometric) 2.ภาพออบลิค(Oblique) เป็นภาพที่มุมเอียงด้านเดียว 3. ภาพทัศนียภาพ(Perspective) - การเลือกใช้โปรแกรมประมวลภาพ 3 มิติ : การเลือกโปรแกรมนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานที่ออกแบบด้วย เพราะในตอนนี้ มีโปรแกรมสำหรับออกแบบโมเดล 3 มิติมากมาย ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับงานออกแบบในเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากออกแบบงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรและกลไก ก็เลือกโปรแกรมจำพวก Solid work หรือ AutoCAD Inventor ถ้าออกแบบงานปั้นโมเดลรูปเหมือนหรือการทำ Animation ก็ไปทางสายโปรแกรม
  Z Brush หรือไม่ก็ Maya โปรแกรมชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ แต่ถ้าใครอยากได้โปรแกรมที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ก็ต้องไปใช้โปรแกรม Rhino ซึ่งจะมี Plug in หรือส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย สำหรับการออกแบบ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น จะถนัดไปทางด้าน เครื่องจักรและกลไก ก็จะเลือกโปรแกรมจำพวก On shape หรือ Solid Work ในการออกแบบ ดังนั้นการจะเลือกโปรแกรมออกแบบหรืออยากจะเรียนโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เราก็ควรจะต้องรู้แนวของตัวเองก่อนว่าจะไปทางด้านไหน ก็ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล 3 มิตินั้นง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
  - นำเสนอต้นทุนจากการประมาณราคา หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่า แรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า10 %
  - จัดทำโมเดลต้นแบบ หมายถึง การสร้างต้นแบบเสมือนจริงโดยใช้วัสดุ และการทำสีตกแต่งให้สวยเหมือนกับของจริงและทำให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเข้าใจงานผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ หลักการใช้โปรแกรม และขั้นตอนในการสร้างต้นแบบ เรื่องการเลือกใช้วัสดุ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ หลักการใช้โปรแกรม และขั้นตอนในการสร้างต้นแบบ เรื่องการเลือกใช้วัสดุ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาพร่างเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เขียนแบบ shop drawing เพื่อใช้ในควบคุมคุณภาพและการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม