หน่วยสมรรถนะ

เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PDS-PID-5-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียน shop drawing และรายการประกอบแบบเพื่อใช้ในการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระดับเชี่ยวชาญ มีทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เข้าใจปัจจัยเรื่องการตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศเป็นอย่างดี มีความชำนาญสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษากับลูกน้องน้องได้ ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และเลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการการบอก หน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้ หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และเข้าศัพท์เฉพาะในอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เช่น บังโป้ว ผนังหลัง เกือกม้า และสร้างต้นแบบ(model) เลือกใช้วัสดุเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2163-นักออกแบบผลิตภัณฑ์
   2163-นักออกแบบอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก,มาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป Toy Testing EN71, ASTM

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

AF331 เขียนแบบ 2 มิติ และระบุรายละเอียด

1. เลือกใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2มิติสำหรับการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3 แสดงรายการประกอบแบบ เพื่อใช้ในการประมาณราคา สั่งวัสดุ ผลิตประกอบติดตั้ง

AF332 สร้างโมเดลต้นแบบ

1. เลือกใช้วัสดุในการสร้างต้นแบบเหมาะสม
2 เข้าใจหลักการในการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์
3 เข้าใจขั้นตอนในการเก็บงาน และความปราณีต
4 เข้าใจขั้นตอนในการผลิตและใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์

AF333 ระบุหน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร

1.เข้าใจหลักการการบอก หน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตรเซนติเมตร เมตร
2 เข้าใจหลักการแปลงหน่วยการวัด ได้อย่างถูกต้อง

AF334 ใช้ศัพท์เฉพาะในอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์

1.ใช้ศัพท์เฉพาะในอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างถูกต้องเช่น บังโป้ว ผนังหลัง เกือกม้า เป็นต้น
2 เข้าใจวิธีการใช้งานหรือหน้าที่ของ ชิ้นส่วนเฉพาะในการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ SolidWorks, AutoCAD, ,SketchUp,Adobeหรือโปรแกรมเทียบเท่า เพื่อใช้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เข้าใจหลักการการบอก หน่วยการวัด เมตรติกหรือนิ้วได้หุ่น นิ้ว ฟุต มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เข้าศัพท์เฉพาะในอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เช่น บังโป้ว ผนังหลัง เกือกม้าเป็นต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. ปฏิบัติการตรวจติดตามการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   3. ปฏิบัติการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดทำและตรวจสอบรายงานการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. การจัดทำเป้าหมายการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  3. เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรายงานการใช้ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. เอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจริง
  3. แฟ้มสะสมงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence).
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านการใช้ใช้โปรแกรม ในการเขียนแบบ สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะทดสอบโดย การสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน (รูปเล่ม) สอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย สอบปฏิบัติ (ใช้คอมพิวเตอร์และ idea Sketch)
  2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพด้านการด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในชั้นที่สูงขึ้นโดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. พิจารณาหลักฐานความรู้
   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานจริง

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด - การเขียนแบบเพื่อผลิต หมายถึง การถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ และเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ จะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร
  เขียนแบบ 3 มิติ ตามระบบการเขียนแบบ Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสินค้าหรือสูตรการผลิตเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนการประกอบ รายการวัตถุดิบ ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญเพื่อแสดงในการผลิตต่อสินค้า หนึ่งหน่วย
  มาตรฐานในการเขียนแบบ หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดรูปร่าง น้ำหนักและส่วนผสมของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำการผลิตขึ้นจากแหล่งผลิตต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมือนกันสามารถนำมาใช้สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
  การเขียนแบบจัดเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทฤษฎีและปฏิบัติช่างเทคนิคที่เขียนแบบจะถ่ายทอดความคิดและการสเกตซ์ของวิศวกรสถาปนิกมา นักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นรายละเอียดในงานเขียนแบบและการระบุรายการในงานเขียนแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัติงานจึงมีการกำหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบขึ้น
  มาตราส่วน หมายถึง การอ่านค่าความยาวงานเขียนแบบแบ่งการวัดขนาดเป็น2ระบบใหญ่ ๆ คือ 1.ระบบนิ้ว ( ระบบอังกฤษ )การวัดระบบนี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้ว 2.ระบบเมตริกการวัดระบบนี้ใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรมาตราส่วน( SCALE )หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 ข้อสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 18.2 สาธิตการปฏิบัติงาน เป็นการวัดความรู้ทางด้านทักษะ ในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และสามารถสร้างต้นแบบ เลือกใช้สัญลักษณ์ คำศัพท์ในการอธิบายงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • สายงาน :
    สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำภาพ 3 มิติและต้นแบบ (Model) เพื่อประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์