หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง, 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล, 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม, 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน จัดทำเอกสารการสอน การทดสอบ และสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103CM01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4 ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียนกับการตอบแทน

103CM01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา
2.2 จัดทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจัดทำสื่อการสอน
2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียน และเกณฑ์การประเมิน

103CM01.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coachingหรือสอนแบบ OJT
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

103CM01.4 การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2 ทำการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ชั้น 4 หรือ
  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 หรือ
  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 4 หรือ
  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติการสอนงาน
  2. การประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
  3. การจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน
  4. การจัดทำรายงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
  2. วิธีการออกแบบ และสร้างสื่อการสอน
  3. วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
  4. วิธีการสอนงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ สื่อการสอน/บทความ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานวิชาชีพ (Professional Portfolio) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับประกอบแม่พิมพ์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรือการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
  
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรือแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรือแม่พิมพ์ยาง ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
  2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบเพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
  3) ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จำเป็นได้
  4) ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1) ต้องหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา เป้าหมายของการเรียนรู้
  2) แบบฝึกหัด ข้อสอบ/แบบทดสอบ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
  3) สื่อการสอนจัดทำเท่าที่จำเป็น เน้นการปฏิบัติงานจริงในขณะสอน
  4) ต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1) แบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารการสอน การทดสอบ และสื่อการสอน 1) แบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน