หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการทำการปรับประกอบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103RM05.1 เตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.2 แบบแม่พิมพ์ (Drawing) และข้อกำหนด
1.3 ชิ้นส่วน และอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.4 วัสดุแม่พิมพ์
1.5 รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้

103RM05.2 ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่จะทำการพัฒนา

2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ
2.2 วิธีการปรับประกอบ
2.3 การ Tryout บนเครื่องฉีด
2.4 การตรวจสอบคุณภาพ และการทำงานของแม่พิมพ์

103RM05.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

3.1 จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
3.2 การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
3.3 การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงาน
3.4 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

103RM05.4 ติดตาม และประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

4.1 กำหนดวิธีการติดตาม และการประเมินผล
4.2 สรุปผลการพัฒนา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การพัฒนาปรับปรุงในขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 2. การรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา
  3. วิธีการวิเคราะห์ และการสรุปผล
  4. วิธีการจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน และควบคุมกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับประกอบในครั้งต่อๆ ไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ยาง
  2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  .N/A.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่จะทำการพัฒนา 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตาม และประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ