หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อน ระบบป้อนเนื้อยาง ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนำเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ยางให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง รวมถึงการบันทึกรายการซ่อม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202RM01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.1 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้าแม่พิมพ์
1.2 กำหนดวิธีการซ่อมผิวหน้า
1.3 ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.4 ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้าและบันทึกผลการซ่อม

202RM01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2.1ตรวจสอบสภาพ และการใช้งานระบบหล่อเย็น เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อเย็น
2.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
2.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อเย็น และบันทึกผลการซ่อม

202RM01.3 ซ่อมระบบให้ความร้อน

3.1 ตรวจสอบสภาพ และการใช้งานระบบให้ความร้อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบให้ความร้อน
3.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบให้ความร้อน
3.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบให้ความร้อน
3.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบให้ความร้อน และบันทึกผลการซ่อม

202RM01.4 ซ่อมระบบปลดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

4.1 ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบปลด เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบปลด
4.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบปลด
4.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด
4.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบปลด และบันทึกผลการซ่อม

202RM01.5 ซ่อมระบบนำเลื่อนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

5.1 ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบนำเลื่อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบนำเลื่อน
5.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบนำเลื่อน
5.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบนำเลื่อน
5.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบนำเลื่อน และบันทึกผลการซ่อม

202RM01.6 ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

6.1 ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน เพื่อบ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
6.2 กำหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน
6.3 ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
6.4 ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน และบันทึกผลการซ่อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101RI01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
  101RC01 อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. วิธีการซ่อมบำรุงรักษา
  3. วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  4. วิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  5. วิธีการวางแผนการผลิต และซ่อมบำรุง
  6. จัดการการซ่อมบำรุง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การคำนวณเบื้องต้น
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์ยาง
  3. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  4. ขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดยาง
  5. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ที่ทำการซ่อมบำรุงจะต้องสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติ ผิวหน้าแม่พิมพ์ ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง ผิวแม่พิมพ์ที่ทำให้เกิดชิ้นงาน Cutting Line และ Parting line
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบหล่อเย็น 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบให้ความร้อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบปลด 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบนำเลื่อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.6 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง