หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยสามารถพิจารณา และกำหนดตัวแปรต่างๆ จากข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบชิ้นงาน (Part Drawing)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101RI03.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

1.1 รวบรวมความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1.2 บอกวิธีการเลือกตารางชิ้นส่วนมาตรฐานและตารางวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.3 กำหนดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์เบื้องต้นได้

101RI03.2 กำหนดตัวแปรต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

2.1 พิจารณา และกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า
2.2 คำนวณ และกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่ต้องใช้ในการออกแบบ
2.3 กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด

101RI03.3 กำหนดขนาดเครื่องฉีดยาง

3.1 กำหนดขนาดแรงปิดแม่พิมพ์(ClampingForce)
3.2 กำหนดระยะเปิด-ปิด มากสุดของเครื่องฉีดยาง

101RI03.4 ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

4.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

101RI03.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ตามมาตรฐานของแบบแม่พิมพ์

5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านแบบแม่พิมพ์
  2. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  3. เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดยาง
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  4. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  5. วัสดุแม่พิมพ์
  6. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  7. สมบัติยาง
  8. เครื่องฉีดยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองความสามารถจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ความต้องการของลูกค้า ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง Part Drawing ตารางค่าหดตัวของยาง Specification ของเครื่องจักร รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
  แม่พิมพ์ฉีดยาง ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2D หรือ 3D
  3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวแปรต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดขนาดเครื่องฉีดยาง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ตามมาตรฐานของแบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง