หน่วยสมรรถนะ

ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-3-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะ
ในการประกอบและทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และกระบวนการประกอบและทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนและลักษณะของแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P03.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์

1.1เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

103P03.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อนการประกอบ
2.2กำหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

103P03.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดคน(ช่างปรับประกอบ)
3.1ตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.2ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์
3.3กำหนดเป้าหมายเวลา
3.3ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
3.4ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
  3. ทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคนิคการประกอบชิ้นส่วน
  2. การเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และ ในการประกอบ
  3. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
2.
ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2.
แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.
พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป หรือผลิต
ชิ้นงานพลาสติกด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในเบ้าพิมพ์
และทำให้เย็นตัวในเบ้าพิมพ์ และปลดชิ้นงานออก
  
(ก)
แนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  1.
ประกอบแม่พิมพ์พร้อมกับตรวจสอบการทำงาน
ให้แม่พิมพ์สามารถนำไปทดลองฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์

1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ หรือข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2
เครื่องมือประเมินประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1)
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ หรือแนวคำถามข้อสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3
เครื่องมือประเมินทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1)
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ หรือข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก