หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-3-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง
ได้เหมาะสมกับปัญหาและลักษณะของชิ้นส่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P01.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1.1เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103P01.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1ตรวจสอบก่อนการปรับแต่ง
2.2ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3ตรวจสอบหลังการปรับแต่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  1.
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปรับแต่ง
  2.
ใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบ
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  1.
การวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่จะส่งผลต่อการประกอบ
  2.
การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนการปรับแต่ง
  3.
การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4.
หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  2.
ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.
แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2.
แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.
พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิต ต่าง ๆ เช่น งานกัด งานกลึง
เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  
(ก)
คำแนะนำ
  1.
ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือและวิธีการได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2.
ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด
  1.
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1
เครื่องมือประเมินจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1)
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ หรือข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2
เครื่องมือประเมินปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1)
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

2) แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ หรือข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ประกอบชิ้นส่วนย่อยของชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก