หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-3-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบำรุงรักษาเครื่อง Wire EDM เบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C12.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C12.2 การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire EDM

2.1กำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน
2.2จัดเตรียมชิ้นส่วนงาน
2.3จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วน2.4 การทำโปรแกรมคำสั่งโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด

102C12.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM

3.1 จับยึดชิ้นงานบนเครื่อง Wire EDM
3.2การปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและลวดตัดและการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM
3.3การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมคำสั่ง
3.4 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผล

102C12.4 การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน

4.1ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

102C12.5 การบำรุงรักษาเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์

5.1ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร
5.3ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ2 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  3. การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM
  4. บำรุงรักษาเครื่อง Wire EDMเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์
  2. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเครื่อง Wire EDM
  3. การอ่านแบบเครื่องกล
  4. เครื่องมือวัดวัดละเอียด
  5. ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่อง Wire EDM
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับเครื่อง Wire EDM
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน การทำโปรแกรมคำสั่งของเครื่อง Wire EDM โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง จัดเตรียมวัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ผู้เข้าประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการปรับค่าเงื่อนไขการกัดของเครื่อง Wire EDM การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
  5. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการตัด
  6. ผู้เข้าประเมินต้องควบคุมเครื่อง Wire EDM ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง Wire EDM ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. การทำโปรแกรมคำสั่งของเครื่อง EDM โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่อง ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมวัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  3. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
  4. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทำงาน
  5. ตรวจสอบขนาด ตามแบบสั่งงาน
  6. ใช้เครื่องมือวัด สำหรับตรวจสอบขนาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire EDM 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire EDM 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน