หน่วยสมรรถนะ

คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-093ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

คำนวณโดยใช้คณิตศาตร์เบื้องต้น

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการคำนวณพื้นฐาน เช่น คำนวณหาขนาดต่างๆ คำนวณค่าทางตรีโกณมิติ
คำนวณและกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101C02.1 พื้นฐานการคำนวณ

1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1.2 คำนวณค่าทางตรีโกณมิติ

101C02.2 ปฏิบัติการคำนวณ

2.1 คำนวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก เป็นต้น
2.2คำนวณ กำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการคำนวณ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. พื้นฐานการคำนวณ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการคำถาม
  2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

คณิตศาสตร์เบื้องต้น หมายถึง คำนวณหาขนาดต่างๆ
คำนวณค่าทางตรีโกณมิติ คำนวณและกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถคำนวณพื้นฐาน กำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. คณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อคำนวณหาขนาดต่างๆ
คำนวณค่าทางตรีโกณมิติ คำนวณและกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน พื้นฐานการคำนวณ

1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติการคำนวณ

1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน