หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

N/A

สร้างใหม่

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จากภาพประกอบ โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉายและภาพตัดได้
อีกทั้งยังสามารถกำหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม
พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน
โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P02.1 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประสานงานกับผู้ออกแบบแม่พิมพ์
1.2 รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ออกแบบแม่พิมพ์

101P02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1เตรียมแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3มิติ
2.2เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์
2.4ศึกษาข้อกำหนด พิกัดงานสวม ที่จำเป็นในการเขียนแบบ

101P02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.1เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3.3ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)


(ก)
ความต้องการด้านทักษะ
  1.
การอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2.
ใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป
  3.
การสื่อสาร
  (ข)
ความต้องการด้านความรู้
  7.
การเขียนแบบเครื่องกล
  8.
ความเข้าใจในโครงสร้างแม่พิมพ์
  9.
งานสวมและพิกัดความความคลาดเคลื่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(ก)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Evidence)
  1.
แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2.
แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข)
หลักฐานความรู้ (Knowledge
Evidence)
  1.
แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค)
คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน
โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน
และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1.
พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2.
พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์
ไม่มีข้อกำหนดทางด้าน software
ที่เลือกใช้
  
(ก)
คำแนะนำ u
  1.
ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.
ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์
2
มิติ หรือ 3 มิติ
  3.
ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข)
คำอธิบายรายละเอียด u
  1.
เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1)
แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมิน เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1)
แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมิน เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

1)
แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน