หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-JIF-4-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน รวมทั้งสามารถสรุปข้อมูลที่จำเป็น พร้อมกับนำเสนอแนวคิดและอธิบายข้อมูลที่สำคัญสำหรับการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนสามารถออกแบบรายละเอียดและจำลองการเคลื่อนที่ของ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

111JF03.1 สรุปข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนจากข้อกำหนดของลูกค้า

1.1 รวบรวมความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ Jig &Fixture แบบซับซ้อน
1.2 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าและเพิ่มความชัดเจนในการออกแบบJig & Fixture แบบซับซ้อน
1.3 สรุปข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการออกแบบ Jig& Fixture แบบซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

111JF03.2 นำเสนอแนวคิดและอธิบายข้อมูลที่สำคัญสำหรับการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

2.1 นำเสนอแนวคิดสำหรับการออกแบบJig& Fixture แบบซับซ้อน
2.2 อธิบายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ Jig &Fixture แบบซับซ้อน

111JF03.3 ออกแบบชิ้นส่วนและเลือกระบบกลไก หรือเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานในการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

3.1 ออกแบบชิ้นส่วนทางกลและระบบกลไกต่างๆโดยคำนึงถึงหลักของความปลอดภัย
3.2 เลือกชิ้นส่วนมาตรฐานหรือรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการสวมชิ้นส่วนต่างๆของ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

111JF03.4 จำลองการเคลื่อนที่ของ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 3D-CAD
4.2 กำหนดลำดับ เงื่อนไขพิเศษและจำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ ของ Jig & Fixture
4.3 จัดทำรายงานผลการจำลองการเคลื่อนที่ของ Jig& Fixture

111JF03.5 จัดทำแบบงาน (Drawing) สำหรับ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วย CAD

5.1 เขียนแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วย CAD
5.2 กำหนดขนาดเพื่อการผลิตลงในแบบงาน Jig& Fixture แบบซับซ้อนด้วย CAD
5.3 จัดทำ BOM สำหรับ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วย CAD

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  
(ก) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. ทฤษฎีการออกแบบ Jig & Fixture
  4. วัสดุวิศวกรรม
  5. ชิ้นส่วนทางกล
  6. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7. ระบบกลไก
  8. Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงาน Jig & Fixture อย่างง่าย หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. Jig & Fixture แบบซับซ้อน ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง Jig & Fixture ที่มีระบบอัตโนมัติรวมอยู่ด้วย
  2. ความต้องการของลูกค้า ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ข้อมูลที่ลูกค้าได้ระบุหรือแจ้งไว้ เกี่ยวกับ Jig & Fixture ซึ่งผู้ออกแบบอาจจะได้รับมาโดยตรงจากลูกค้า หรือได้รับจากบุคคลในบริษัทเดียวกับผู้ออกแบบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน Jig & Fixture ชิ้นนี้ก็ได้
  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการสรุปข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนจากข้อกำหนดของลูกค้า 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการนำเสนอแนวคิดและอธิบายข้อมูลที่สำคัญสำหรับการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบชิ้นส่วนและเลือกระบบกลไก หรือเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานในการออกแบบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการจำลองการเคลื่อนที่ของ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบงาน (Drawing) สำหรับ Jig & Fixture แบบซับซ้อนด้วย CAD 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Jig & Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ Jig & Fixture แบบซับซ้อน