หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-066ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101HF13.1 เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง

1.1 ศึกษาข้อมูลของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
1.2 ศึกษาโครงสร้างของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการออกแบบที่มีผลต่อ QCD

101HF13.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน

2.1 กำหนดหัวข้อ และเป้าหมายในการพัฒนา
2.2 วางแผนพัฒนาขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
2.3 จัดทำระบบฐานข้อมูล

101HF13.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน

3.1 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา

101HF13.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน

4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
4.2 สรุปผลการพัฒนา และทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบต่อๆไป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การพัฒนาในขั้นตอนย่อยของการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  2. การรายงานการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา
  3. วิธีการวิเคราะห์ และการสรุปผล
  4. การจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน และใช้เป็นฐานข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน ควบคุมกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  พัฒนากระบวนการในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด นำมาใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของ แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนแต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการสรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน