หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101HF12.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน

1.1 เตรียมข้อมูลรายการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนที่ต้องทำการออกแบบ
1.2 รับแผนงานของลูกค้า
1.3ตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

101HF12.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน

2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการออกแบบของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนที่จะกำหนดลงในแผน
2.2 จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนตามระดับความสามารถ

101HF12.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทานและเสนอขออนุมัติแผน

101HF12.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย

4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล
4.3 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
  2. การประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน แต่ละชนิด/ประเภท และขนาด
  3. การประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  4. การกำหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  5. การนำการประชุม และติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล
  6. การกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  7. การสื่อสาร
  8. การทำงานเป็นทีม
  9. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  10. การเรียนรู้
  11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของ ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  2. วิธีกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหา และการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมข้อมูล กำหนดแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนแต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนได้ 4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทดลองพิมพ์ (Tryout) และปรับแก้เงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป ส่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขแบบสำหรับแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน