หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทดลองพิมพ์ (Tryout) และปรับแก้เงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป ส่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขแบบสำหรับแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-064ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการทดลองพิมพ์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถในการกำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป กำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน กำหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการทดสอบการทุบขึ้นรูป กำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ รวมถึงสามารถจัดคู่มือในการผลิตงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101HF11.1 กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป

1.1กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของชิ้นงาน
1.2กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของแม่พิมพ์ที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน
1.3กำหนดช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมของแม่พิมพ์และชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนการขึ้นรูป
1.4กำหนดชนิดของสารหล่อลื่น และส่วนผสมและเวลาในการฉีดสารหล่อลื่นในแม่พิมพ์แต่ละขั้นตอน

101HF11.2 กำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน

2.1เลือกขนาดคอล์ยให้เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน
2.2กำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นของชิ้นงาน
2.3กำหนดการวางชิ้นงาน

101HF11.3 กำหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการทดสอบการทุบขึ้นรูป

3.1กำหนดเครื่องมือ และตำแหน่งเพื่อทำการวัดอุณหภูมิและขนาด ในขณะที่ชิ้นงานยังร้อนอยู่
3.2กำหนดความสูงของแม่พิมพ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการทุบขึ้นรูปร้อน ตามแบบได้
3.3วิเคราะห์ Fiber flow ความแข็ง Toughnessและ Microstructure ของชิ้นงานหลังการทุบขึ้นรูป

101HF11.4 กำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ

4.1ระบุข้อบกพร่องที่เกิดกับชิ้นงาน
4.2ระบุสาเหตุที่เกิดข้อบกพร่อง
4.3กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดกับชิ้นงาน

101HF11.5 จัดทำมาตรฐานการทำงานหลังจากทดลองงานได้ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้เป็นคู่มือในการผลิตงาน

5.1สร้างคู่มือในการผลิตงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การปรับแก้เงื่อนไขการขึ้นรูป
  4. การแก้ไขปัญหาในงานแม่พิมพ์
  5. การสื่อสาร
  6. การทำงานเป็นทีม
  7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8. การเรียนรู้
  9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม
  15. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
  16. พฤติกรรมวัสดุ
  17. การทดลองแม่พิมพ์ (Tryout)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน หรือ
  3. ผลการทดลองแม่พิมพ์ (Tryout) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “ตำแหน่ง” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง การกำหนดความหนาของการขึ้นรูปในแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องและการปรับความหนาบางของการขึ้นรูปร้อนในแต่ละขั้นตอน ตามแบบขั้นตอนการขึ้นรูป
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆ ได้ดี
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีทักษะในการทดลองแม่พิมพ์ (Tryout)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการกำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดเงื่อนไขของเตาที่ใช้ในการให้ความร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดขั้นตอนและตัวชี้วัดในการทดสอบการทุบขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีชิ้นงานที่ทดลองไม่ได้ตามแบบ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการจัดทำมาตรฐานการทำงานหลังจากทดลองงานได้ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้เป็นคู่มือในการผลิตงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน