หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการจัดทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM) สำหรับเครื่องกัด จะต้องสามารถกำหนดขั้นตอนในการทำงานกัด การเลือกใช้เครื่องมือตัด การแก้ไขโปรแกรมคำสั่ง(CAM) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C15.1 กำหนดขั้นตอนในการทำงาน

1.1กำหนดขั้นตอนการกัด
1.2เลือกเครื่องมือตัด
1.3การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม

102C15.2 การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัดCNC

2.1 ตรวจเช็ค model 3D ของชิ้นส่วน
2.2ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์
2.3กำหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.4สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด
2.5ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
2.6การใช้ Post processor สร้าง NC -CODE
2.7ตรวจสอบความถูกต้องของ NC - CODE

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ3 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ3 102C07 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด 102C10 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. กำหนดขั้นตอนและเลือกเครื่องมือในการกัด
  3. ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่องกัด CNC
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องกัด CNC
  2. เครื่องมือตัด
  3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  4. การทำงานของเครื่องกัดCNCและอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM)สำหรับเครื่องกัด CNC
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทำงาน
  2. ผู้เข้าประเมินต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM)สำหรับเครื่องกัด CNC สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด และใช้ Post processor สร้าง NC CODE ได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  3. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1) ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่องกัด CNC
  2) ออกแบบขั้นตอนการผลิต เลือกเครื่องมือตัด และการกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม
  3) ใช้ Post processor สร้าง NC - CODE

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนในการทำงาน 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM) สำหรับเครื่องกัดCNC 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน