หน่วยสมรรถนะ

นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำผลจากการวิเคราะห์ด้วย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะ ในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจำลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) และสามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้กำหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจำเป็น เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P07.1 เตรียมผลการจำลองการฉีด และแบบชิ้นงาน

1.1 เตรียมผลการจำลองการฉีดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยCAE
1.1เตรียมแบบชิ้นงาน

101P07.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีด

2.1 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดที่ต้องการและจำเป็นต่อการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดที่ต้องการและจำเป็นต่อการแก้ไขแบบชิ้นงาน

101P07.3 กำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบ

3.1 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการแก้ไขแบบชิ้นงาน
3.2 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  3. การวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวิเคราะห์ผลจาก CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจำลองจาก Software เฉพาะทางสำหรับงานฉีดพลาสติก
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนำไปออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. นำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เตรียมผลการจำลองการฉีด และแบบชิ้นงาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีด 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน กำหนดแนวทางและข้อกำหนดในการออกแบบ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
นำผลการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน