หน่วยสมรรถนะ

เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ ความสามารถ ในการเตรียมข้อมูล การเลือกใช้วัสดุ เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101MD05.1 เตรียมข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

1.1 ศึกษาแบบแม่พิมพ์
1.2 ศึกษาข้อกำหนดเพื่อเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

101MD05.2 เลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

2.1 เลือกใช้วัสดุทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสม

101MD05.3 กำหนดการปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

3.1 กำหนดค่าความแข็งตามลักษณะการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 กำหนดวัสดุ/กรรมวิธีการปรับปรุงผิวชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. โครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  3. วัสดุแม่พิมพ์
  4. สมบัติวัสดุชิ้นงาน
  5. การออกแบบแม่พิมพ์
  6. การชุบแข็ง และการเคลือบผิว

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในสมรรถนะนี้ หมายถึง ทั้งส่วนประกอบหลักของแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือก ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับ ปริมาณการผลิต ขนาดแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ฉีด
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เลือกใช้ประเภทของวัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดการปรับปรุงสมบัติของชิ้นส่วนสำหรับแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ