หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Grinder จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบำรุงรักษาเครื่อง CNC Grinder เบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C14.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C14.2 การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง CNC Grinder

2.1กำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน
2.2ป้อนโปรแกรมคำสั่งCNC สำหรับการเจียและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC
2.3 เลือกหินเจีย
2.4 เลือกอุปกรณ์จับยึดสำหรับงานเจีย
2.5 ทำการสมดุลย์และแต่งหน้าหิน
2.6จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.7จัดเตรียมวัสดุงาน
2.8จัดเตรียมเครื่องมือวัด

102C14.3 การปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder

3.1 จับยึดชิ้นงานและติดตั้งหินเจีย
3.2ปรับตั้งค่าศูนย์ชิ้นงานและหินเจีย
3.3 ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสม
3.4 ปฏิบัติงานเจีย ตรวจสอบ

102C14.4 ตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องขนาดของชิ้นส่วน

102C14.5 การบำรุงรักษาเครื่อง CNC Grinder

5.1ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร
5.3ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ2 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ2 102C08 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
  3. เลือกใช้หินเจีย
  4. ปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder
  5. บำรุงรักษาเครื่อง CNC Grinderเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หินเจีย
  2. เครื่อง CNC Grinderและอุปกรณ์
  3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  4. การอ่านแบบเครื่องกล
  5. เครื่องมือวัดละเอียด
  6. ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ง) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่อง CNC Grinder
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานเครื่อง CNC Grinder
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Grinder
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ผู้ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด ผู้เข้าประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และหินเจีย ปรับตั้งค่าเงื่อนไขการเจียตามความเหมาะสมโดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
  5. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการเจีย
  6. ผู้เข้าประเมินต้องควบคุมเครื่อง CNC Grinder ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง CNC Grinder ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Grinder
  3. ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมหินเจีย อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่เครื่องจักรทำงาน
  5. ตรวจสอบขนาด ตามแบบสั่งงาน
  6. ใช้เครื่องมือวัด สำหรับตรวจสอบขนาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2เครื่องมือประเมิน การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง CNC Grinder 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Grinder 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่อง CNC Grinder และอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน