หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดCNC จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเตรียมงานก่อนการปฏิบัติงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง CNC และปฏิบัติงานกับเครื่องกัดCNC รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และบำรุงรักษาเครื่องกัดCNCเบื้องต้นได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C10.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C10.2 การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องกัด CNC

2.1กำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน
2.2ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่งCNC
2.3จัดเตรียมเครื่องมือตัด
2.4จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.5จัดเตรียมวัสดุงาน
2.6จัดเตรียมเครื่องมือวัด

102C10.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด CNC

3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
3.2การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด
3.3การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด

102C10.4 การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน

4.1ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

102C10.5 การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNCและอุปกรณ์

5.1ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร
5.3ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ2 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ2
   102C07 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  3. ปฏิบัติงานกับเครื่องกัดCNC
  4. บำรุงรักษาเครื่องกัดCNCเบื้องต้น
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือตัดในงานกัด
  2. เครื่องกัดCNCและอุปกรณ์
  3. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  4. การอ่านแบบเครื่องกล
  5. เครื่องมือวัด
  6. ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องกัดแบบ CNC
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับเครื่องกัด CNC 2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ผู้เข้าประเมินต้องจับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อชิ้นงาน
  5. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการกัด
  6. ผู้เข้าประเมินต้องควบคุมเครื่องกัด CNC ให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องกัด CNC ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC
  3. ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง CNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด วัสดุงาน และ เครื่องมือวัด
  4. ยืนปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องตลอดเวลา ขณะที่เครื่องจักรทำงาน
  5. ตรวจสอบขนาดชิ้นส่วน ตามแบบสั่งงาน
  6. ใช้เครื่องมือวัด สำหรับตรวจสอบขนาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องกัดCNC 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การปฏิบัติงานกับเครื่องกัดCNC 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบความถูกต้องชิ้นส่วน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน การบำรุงรักษาเครื่องกัดCNC และอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน