หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรกล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขั้นตอนการทำ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรกลพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการกำหนดขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจียและเครื่องเจาะ รวมถึงสามารถกำหนดอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี
  N/A
  10.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102P02.1 กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด

1.1กำหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
1.2กำหนดเครื่องมือตัด
1.3 กำหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและตรวจสอบความถูกต้อง
1.4 กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด
1.5 กำหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความถูกต้อง

102P02.2 กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง

2.1กำหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
2.2กำหนดเครื่องมือตัด
2.3กำหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและตรวจสอบความถูกต้อง
2.4กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง
2.5กำหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความถูกต้อง

102P02.3 กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจีย

3.1กำหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
3.2กำหนดประเภทของหินเจีย
3.3กำหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและตรวจสอบความถูกต้อง
3.4กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจีย
3.5กำหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความถูกต้อง

102P02.4 กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจาะ

4.1กำหนดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
4.2กำหนดเครื่องมือตัด
4.3กำหนดวิธีจับยึดชิ้นงานและตรวจสอบความถูกต้อง
4.4กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจาะ
4.5กำหนดวิธีตรวจสอบขนาดและความถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  3. การกำหนดขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  4. การกำหนดวิธีการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนแมพิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. กรรมวิธีการผลิต
  3. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การกำหนดขั้นตอนจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับชิ้นงานตัวอย่างที่กำหนดให้ เพื่อให้สามารถนำขั้นตอนดังกล่าวไปทำการผลิตชิ้นงานได้จริง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดขั้นตอนในการผลิตที่เหมาะสมกับเครื่องจักร
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนขั้นตอนในการทำงานและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในการทำงานและความถูกต้องในการผลิตชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.2เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัด 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกลึง 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจีย 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเจาะ 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรกล

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน