หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยมีความรู้ ความสามารถ ในการพิจารณาและกำหนดตัวแปรต่าง ๆ จากข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อประกอบการออกแบบสามารถออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101P04.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ

101P04.2 กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1พิจารณาและกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า
2.2คำนวณและกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่ต้องใช้ในการออกแบบ
2.3กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด

101P04.3 ออกแบบแม่พิมพ์

3.1ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆที่เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

101P04.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์

4.1ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ
4.2ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบแม่พิมพ์
  2. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  3. เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์จับยึด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  4. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  5. วัสดุแม่พิมพ์
  6. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  7. สมบัติพลาสติก
  8. เครื่องฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  3. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  4. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในสมรรถนะนี้ หมายถึงแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปที่ไม่มีรูปร่างแบบ under cut
  
(ก) คำแนะนำ u
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบแม่พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
  3. ผู้เข้าประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่จำเป็น และ Mold Layout ในการออกแบบ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ออกแบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก