หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะมีทักษะในการคำนวณแรงที่ใช้ในการตัด พับ หรือขึ้นรูป แรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี) โดยต้องศึกษาแบบชิ้นงานและข้อกำหนด เพื่อกำหนดขนาดของเครื่องจักรที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูป ทั้งด้านแรงสูงสุดของเครื่อง และขนาดของ Bolster และระยะการเคลื่อนที่ของ Ram ให้เหมาะสมกับชุดแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M06.1 เตรียมข้อมูลในการกำหนดขนาดของเครื่องจักร

1.1 ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2 ศึกษาแบบเครื่องเพรส ขนาด Bolster ระยะต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์

101M06.2 กำหนดขนาดของเครื่องจักร

2.1 คำนวณแรงที่ใช้ในการตัด พับ หรือขึ้นรูป
2.2 คำนวณแรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี)
2.3 กำหนดขนาดเครื่องจักรที่ใช้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  3. อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. กระบวนการทำงานของแม่พิมพ์
  5. การคำนวณแรงในการขึ้นรูป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  4. การออกแบบแม่พิมพ์
  5. สมบัติทางกลของวัสดุ
  6. เครื่องเพรส

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  3. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  4. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เครื่องจักรที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ประกอบด้วยเครื่องเพรสประเภทต่างๆ เช่นเครื่องเพรสแบบ Hydraulic เครื่องเพรสแบบให้แรงด้งยกลไกทางกล (mechanical press) รวมถึงเครื่อง Servo press
  
(ก) คำแนะนำ
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้า
  6. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้วิธีคำนวณแรงในการตัด พับ หรือขึ้นรูป
  7. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรู้วิธีคำนวณแรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี)
  8. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดขนาดเครื่องจักรที่ใช้ได้ 9. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคำนวณย้อนกลับได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  5. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้า
  6. คำนวณแรงในการตัด พับ หรือขึ้นรูป ตามสูตรได้ถูกต้อง โดยสูตรที่ใช้อาจมาจากหนังสือแม่พิมพ์โลหะแผ่นทั่วไป หรือเป็นสูตรที่ผู้เข้ารับการประเมินประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
  7. คำนวณแรงปลดชิ้นงาน หรือแรงกดแผ่นจับชิ้นงาน และเคาน์เตอร์พันช์ (ถ้ามี) ตามสูตรได้ถูกต้อง โดยสูตรที่ใช้อาจมาจากหนังสือแม่พิมพ์โลหะแผ่นทั่วไป หรือเป็นสูตรที่ผู้เข้ารับการประเมินประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
  8. กำหนดขนาดที่น้อยที่สุดของเครื่องจักรที่ใช้ได้
  9. สามารถคำนวณย้อนกลับ ในกรณีทราบขนาดเครื่องจักร สามารถคำนวณหาอัตราการผลิตชิ้นงานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน เตรียมข้อมูลในการกำหนดขนาดของเครื่องจักร 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 3) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดขนาดของเครื่องจักร 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์ Compound/Progressive
จำแนกประเภทของวัสดุชิ้นงาน (Workpiece Material)