หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ Single

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ Single

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ประเภท Single Die โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน การกำหนด Strip layout การออกแบบพันช์และดาย โครงสร้างแม่พิมพ์ เลือกวัสดุทำพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ในการขึ้นรูป และตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบสั่งงาน (Part Drawing)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A u

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101M03.1 เตรียมข้อมูลในการออกแบบแม่พิมพ์ Single

1.1ศึกษาแบบชิ้นงาน
1.2ศึกษาข้อกำหนดของ Process design หรือ DieLayout
1.3คำนวณแรงและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูป

101M03.2 ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ Single

2.1 ออกแบบ Strip layout
2.2 ออกแบบพันช์และดาย
2.3 ออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์
2.4 ออกแบบชิ้นส่วน และเลือกใช้ Standard parts
2.5กำหนดวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์
2.6ตรวจทานการออกแบบแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของแบบงาน (Product) เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
  2. อ่านขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามต้องการได้
  3. เลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์
  4. ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวาง strip layout
  2. พื้นฐานการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. งานขึ้นรูปโลหะ กระบวนการพับ ตัด เจาะ ลากขึ้นรูป โลหะแผ่น
  4. การคำนวณแรง ตัวแปรในการขึ้นรูปและพารามิเตอร์ในการออกแบบแม่พิมพ์
  5. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  6. วัสดุทำแม่พิมพ์
  7. Geometric Dimensioning และ Tolerancing

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบแม่พิมพ์ Single Die
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์เดี่ยว (Single die) หมายถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นการทำงานเพียงขั้นตอนเดียว โดยที่เป็นแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการตัด เจาะ พับ หรือลากขึ้นรูปโลหะแผ่นก็ได้ ไม่นับรวมถึงแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ
  
(ก) คำแนะนำu
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถคำนวณตัวแปรในการขึ้นรูป และกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบแม่พิมพ์
  3. ผู้เข้าประเมินสามารถเลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐานได้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งาน
  4. ผู้เข้าประเมินต้องออกแบบแม่พิมพ์ Single Die โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบได้
  5. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนแบบแบบสั่งงาน เพื่อสร้างแม่พิมพ์ Single Die ได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด u
  1. อ่านแบบและเขียนแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - A และ ISO Method – E
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในการผลิต
  3. เลือกใช้วัสดุทำพิมพ์ตามมาตรฐาน JIS, AISI, DIN, มอก. หรือมาตรฐานฐานที่เทียบเท่า
  4. เลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีจำหน่ายทั่วไปในประเทศ
  5. ตรวจสอบขนาดและค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2002
  6. ออกแบบชุดแม่พิมพ์โดยคำนึงถึงความเที่ยงตรง ความสะดวกในการประกอบ ถอดประกอบ และเพื่อการบำรุงรักษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน เตรียมข้อมูลในการออกแบบแม่พิมพ์ Single 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ Single 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์ Single (โครงสร้างเหล็กหล่อ)