หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-ALU-5-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101AE07.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน

1.1 เตรียมข้อมูลรายการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมที่ต้องทำการออกแบบ
1.2 รับแผนงานของลูกค้า
1.3 ตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

101AE07.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน

2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการออกแบบของแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมที่จะกำหนดลงในแผน
2.2 จัดสรรช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมตามระดับความสามารถ

101AE07.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
3.2 กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทาน และเสนอขออนุมัติแผน

101AE07.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย

4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล
4.3 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนงานออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้สอดคล้องตามแผนงานของลูกค้า
  2. การประเมินชั่วโมงงานการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม แต่ละชนิด/ประเภท และขนาด
  3. การประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  4. การกำหนดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  5. การนำการประชุม และติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล
  6. การกำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  7. การสื่อสาร
  8. การทำงานเป็นทีม
  9. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  10. การเรียนรู้
  11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดแบ่งชนิด/ประเภท และขนาดของ ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  2. วิธีกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหา และการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมข้อมูล กำหนดแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผนและควบคุม เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้ 4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดซับซ้อน
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน