หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-ALU-5-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบและกำหนดข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ ตลอดจนสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดซับซ้อนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101AE06.1 วิเคราะห์แบบและกำหนดข้อมูลเบื้องต้น

1.1 กำหนดจำนวน ขนาด และตำแหน่งของรู(Hole) ของDie Cap
1.2 กำหนดชุดแม่พิมพ์( DieCap, DieMandrel)

101AE06.2 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมีเนียมหน้าตัดซับซ้อน

2.1 กำหนดจำนวน ขนาด ตำแหน่ง รูปร่าง ของporthole ของDieMandrel
2.10 กำหนดมุม Choke และ Reliefของ Bearing
2.11 กำหนด Brake เปลี่ยนทิศทางเข้าDie Cap
2.2 กำหนดจำนวนขนาด รูปร่างของ Mandrelleg
2.3 กำหนด Feed angle ของ Mandrelleg
2.4 กำหนดมุมเอียงทางเข้า Mandrel
2.5 กำหนดรูปร่างของ Welding chamber
2.6 กำหนดรูปร่างของ Die Cap
2.7 กำหนด Bearing length
2.8 กำหนด bearing Section ระหว่างBearing length
2.9 กำหนดทิศทางและความเร็วในการไหลของอะลูมิเนียม

101AE06.3 ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมีเนียมหน้าตัดซับซ้อน

3.1 ออกแบบแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบแบบแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. วัสดุพื้นฐานในการผลิต
  4. การคำนวณในการออกแบบ
  5. การสื่อสาร
  6. การทำงานเป็นทีม
  7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8. การเรียนรู้
  9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  4. วัสดุวิศวกรรม
  5. ชิ้นส่วนทางกล
  6. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7. ระบบกลไก
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน
  12. วัสดุอะลูมิเนียม
  13. วัสดุเหล็กแม่พิมพ์
  14. การปรับสภาพทางความร้อนเหล็กแม่พิมพ์
  15. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  16. เทคโนโลยีและขบวนการอัดรีดรีดอะลูมิเนียม
  17. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการอัดรีดรีดอะลูมิเนียม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงานแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ ตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดซับซ้อน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ และการสัมภาษณ์
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - แม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดซับซ้อน ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง แม่พิมพ์ที่ผลิตชิ้นงานที่มีหน้าตัดเป็นซี่บางๆ หรือ มีรูกลวงมากกว่า 1 รู
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบพิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้อย่างครบถ้วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์แบบและกำหนดข้อมูลเบื้องต้น 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดซับซ้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดซับซ้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม