หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-127ZB

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่ 2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการแก้ปัญหาในการทำงานรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบและวางแผนวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ไม่ระบุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030301 ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา

1.1 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยหาข้อมูลประกอบ
1.2 หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
1.3 ระบุสาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

3030302 ดำเนินการแก้ไข

2.1 พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อการแก้ปัญหา
2.2 หาวิธีการแก้ไขปัญหาและแก้สาเหตุที่เป็นไปได้ในอนาคต
2.3 พัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

3030303 จัดทำข้อเสนอแนะส่งหัวหน้างาน/ผู้บริหาร

2.1 พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อการแก้ปัญหา
2.2 หาวิธีการแก้ไขปัญหาและแก้สาเหตุที่เป็นไปได้ในอนาคต
2.3 พัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา - ทักษะการระบุและการทำความเข้าใจธรรมชาติของปัญหา - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ทักษะการประเมินผลการแก้ปัญหา - การดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา (ข) ความต้องการด้านความรู้ - ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงาน - การสร้างข้อกำหนดปฏิบัติการแก้ไขและการจัดทำข้อเสนอแนะ - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการปฏิบัติงาน - หลักการของกลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจ - ระบบสารสนเทศขององค์กรและการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คําแนะนํา N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด เทคนิคการวิเคราะห์ (Analytical techniques) - การระดมสมอง (Brainstorming) - ลีน (Lean) - แผนภาพสาเหตุและผลกระทบ - การวิเคราะห์ Pareto - การวิเคราะห์ SWOT - Gant chart - RCA (Root Cause Analysis) ปัญหา (Problem) - ปัญหาคุณภาพและกระบวนการที่ไม่ใช่ขั้นตอนปกติ (Non-routine) - การเลือก ความพร้อมใช้งาน และความล้มเหลว ของอุปกรณ์ - ปัญหาการจัดสรรการทำงานและการทำงานเป็นทีม - ความปลอดภัย และ สถานการณ์ฉุกเฉิน และ อุบัติเหตุ แผนปฏิบัติงาน (Action plans) - ลำดับความต้องการ - วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ - ความต้องการทรัพยากร - ระยะเวลา - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย - การประเมินความเสี่ยง - ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม - ความต้องการการประสานงานและการตอบสนอง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร - สามารถระบุปัญหา - สามารถกำหนดสาเหตุพื้นฐานของปัญหา - สามารถนำเสนอคำแนะนำกับผู้จัดการ - สามารถกำหนดการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน การเข้าถึงสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงพื้นที่การทำงานวัสดุ ไดอะแกรมและคู่มือ เครื่องมือช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในสถานที่ทำงานและหลักความปลอดภัย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน