หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการแก้ปัญหาในการทำงานรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบและวางแผนวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030301 ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา

1.1 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยหาข้อมูลประกอบ
1.2 หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
1.3 ระบุสาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

3030302 ดำเนินการแก้ไข

2.1 พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อการแก้ปัญหา
2.2 หาวิธีการแก้ไขปัญหาและแก้สาเหตุที่เป็นไปได้ในอนาคต
2.3 พัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

3030303 จัดทำข้อเสนอแนะส่งหัวหน้างาน/ผู้บริหาร

3.1 จัดทำรายงานข้อเสนอ
3.2 ติดตามผลข้อเสนอหากความจำเป็น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
  - ทักษะการระบุและการทำความเข้าใจธรรมชาติของปัญหา
  - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ทักษะการประเมินผลการแก้ปัญหา
  - การดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงาน
  - การสร้างข้อกำหนดปฏิบัติการแก้ไขและการจัดทำข้อเสนอแนะ
  - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและกระบวนการปฏิบัติงาน
  - หลักการของกลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจ
  - ระบบสารสนเทศขององค์กรและการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uเทคนิคการวิเคราะห์ (Analytical techniques)
  - การระดมสมอง (Brainstorming)
  - ลีน (Lean)
  - แผนภาพสาเหตุและผลกระทบ
  - การวิเคราะห์ Pareto
  - การวิเคราะห์ SWOT
  - Gant chart
  - RCA (Root Cause Analysis)
  uปัญหา (Problem)
  - ปัญหาคุณภาพและกระบวนการที่ไม่ใช่ขั้นตอนปกติ (Non-routine)
  - การเลือก ความพร้อมใช้งาน และความล้มเหลว ของอุปกรณ์
  - ปัญหาการจัดสรรการทำงานและการทำงานเป็นทีม
  - ความปลอดภัย และ สถานการณ์ฉุกเฉิน และ อุบัติเหตุ
  uแผนปฏิบัติงาน (Action plans)
  - ลำดับความต้องการ
  - วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้
  - ความต้องการทรัพยากร
  - ระยะเวลา
  - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  - การประเมินความเสี่ยง
  - ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  - ความต้องการการประสานงานและการตอบสนอง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร - สามารถระบุปัญหา - สามารถกำหนดสาเหตุพื้นฐานของปัญหา - สามารถนำเสนอคำแนะนำกับผู้จัดการ - สามารถกำหนดการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน การเข้าถึงสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงพื้นที่การทำงานวัสดุ ไดอะแกรมและคู่มือ เครื่องมือช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในสถานที่ทำงานและหลักความปลอดภัย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน