หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ

1.1 วางแผนและจัดเตรียมการบริหารจัดการของการให้บริการและการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการ
1.2 ให้คำปรึกษาและกำกับการทำงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการบริการและการบำรุงรักษามีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ตรวจสอบแผนการจัดการสำหรับการบริการและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน
1.4 ระบุและให้รายละเอียดวัสดุที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามขั้นตอนที่จัดตั้งและความต้องการของงาน
1.5 ระบุและให้รายละเอียด เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบที่จำเป็นในการดำเนินงานสอดคล้องตามขั้นตอนที่จัดตั้ง
1.6 ใช้สูตร/ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการให้บริการและการบำรุงรักษาตามขั้นตอนที่จัดตั้งและความต้องการของงาน

3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง

2.1 จัดทำระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการ
2.2 ออกแบบระบบการใช้ฉลาก/ป้ายให้สอดคล้องกับรูปแบบและระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
2.3 ควบคุมการดำเนินการระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน
2.4 ตรวจสอบการบันทึกและจัดทำรายงานระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
2.5 ออกแบบระบบจัดการ แบ่งประเภทคู่มือการใช้งานในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้
2.6 ออกแบบ/พัฒนาระบบฐานข้อมูล

3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ

3.1 สร้างตารางการบริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
3.2 ตรวจติดตามรายงานความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
3.3 กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เกิดซ้ำ
3.4 จัดทำประวัติและเอกสารกิจกรรมการให้บริการตามขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ
3.5 ดำเนินการแก้ไขกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ

3030204 ประเมินและจัดทำเอกสารระบบการให้บริการ

4.1 รายงานปัญหาการจัดการคุณภาพและการตอบสนองตามขั้นตอน
4.2 รายงานการให้บริการและการบำรุงรักษาที่เสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอน

3030205 ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.1 ระบุปัญหาที่ได้มาจากการวิเคราะห์การให้บริการที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายขององค์กร
5.2 นำเสนอกระบวนการและการปรับปรุงการทำงานเพื่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ
5.3 จัดทำและส่ง เอกสาร/รายงาน ตามขั้นตอนมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - การกำหนดแนวทางและนโยบาย
  - การวางเกณฑ์มาตรฐาน
  - การเตรียมแผนภูมิควบคุมความสามารถของกระบวนการ
  - ทักษะในการดำเนินงานประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  - Flow chart กระบวนการ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - พื้นฐานไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  - การใช้งานคอมพิวเตอร์
  - กฎหมาย และข้อบังคับ
  - การปรับปรุงคุณภาพ
  · การพัฒนาสินค้า/บริการ
  · การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ
  - การบริหารจัดการ
  · การจัดการทรัพยากรบุคคล
  · การจัดการวัสดุคงคลัง
  · การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
  · การจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  · การจัดทำงบประมาณ
  · การรับรองมาตรฐาน เช่น HA, ISO 9000, JCI
  · การจัดการฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uขั้นตอน
  - การฝึกอบรมความปลอดภัย
  - รายละเอียดงาน
  - เอกสารการขนส่ง
  - ขั้นตอนและคำแนะนำการทำงาน
  - ระบบการประกันคุณภาพ
  - ข้อกำหนดของผู้ผลิต
  - ข้อกำหนดการออกแบบ
  - กฎระเบียบตามกฎหมาย
  - นโยบายสิ่งแวดล้อม
  - ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ
  - คู่มือการบำรุงรักษาตารางเวลาและรายละเอียด/มาตรฐาน
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  - เครื่องมือการถ่ายภาพ (Imaging equipment)
  - เครื่องมือการวินิจฉัย (Diagnostic equipment)
  - เครื่องมือการรักษา (Therapeutic equipment)
  - เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment)
  uเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
  - อุบัติเหตุ
  - ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เช่น ไฟตก
  - ความเสียหายของอุปกรณ์
  - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  - ภัยสงคราม
  - การจราจล การโจรกรรม ฯลฯ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร: - จัดการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการและการบำรุงรักษาได้สอดคล้องขั้นตอนความปลอดภัย - ตรวจสอบโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการให้บริการและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน - ระบุและให้รายละเอียดเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (User’s manual) - ใช้กลไกการวัด การบันทึก และการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการห้บริการและการบำรุงรักษาที่ตรงตามแผนและกำหนดการ - เก็บรักษาประวัติและเอกสารการให้บริการและกิจกรรมการบำรุงรักษา - รายงานปัญหาการจัดการคุณภาพและการตอบสนองตามขั้นตอน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน