หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-5-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการวางแผนและการจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจจะถูกนำไปใช้กับหน่วยดำเนินการอิสระขนาดเล็กหรือกับส่วนงานขององค์กรขนาดใหญ่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5,6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030101 กำหนดวัตถุประสงค์

1.1 วิเคราะห์บริบทของหน่วยงานด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ
1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
1.3 กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

3030102 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน

2.1 ระบุและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ/กิจกรรมการทำงาน
2.2 แบ่งขั้นตอนภารกิจ/กิจกรรมการทำงานตามกรอบเวลาที่กำหนดเป็นส่วนๆ
2.3 จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม

3030103 ดำเนินการตามแผนงาน

3.1 ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตารางกิจกรรมการทำงาน
3.2 ระบุวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานโดยการหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.3 ดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกับกรอบเวลาทรัพยากรและมาตรฐานที่กำหนด

3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน

4.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2 รายงานการเบี่ยงเบนของกิจกรรมการทำงาน และประสานงานกับบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้
4.3 ดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดในรายงานสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการเสนอแนะ
4.4 รายงานการสังเกตได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
4.5 จัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน

3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน

5.1 ทบทวนแผนงาน กลยุทธ์และการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน
5.2 ให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมกับบุคลากรที่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของแผนงานและข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือ
5.3 จัดทำผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำในรูปแบบพื้นฐานที่เข้าใจง่าย เพื่อสามารถปรับทำนโยบาย กระบวนการ และกิจกรรมต่อไป
5.4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบขององค์กร
5.5 จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
5.6 จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
5.7 ดำเนินการสร้างกลไกการตอบรับ(Feedback mechanisms) ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ความเป็นผู้นำ
  - การวางแผน การจัดการ และการประสานงาน
  - ทักษะการสื่อสาร
  - ทักษะการสร้างแรงจูงใจภายในและระหว่างบุคคล
  - ทักษะการนำเสนอ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร กฎหมายและวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมที่หน่วยงานและการลำดับความสำคัญ
  - นโยบายองค์กร แผนกลยุทธ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงาน
  - การทำงานเป็นทีมและการให้คำปรึกษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uตารางกิจกรรมงาน
  - ประจำวัน
  - ภาระงาน
  - สัญญา
  - ปกติ
  - เป็นความลับ
  - เปิดเผยข้อมูล
  uวิธีการทำงานและปฏิบัติ - ระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
  - ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
  - มาตรฐานสากล
  uแผนงาน
  - แผนการทำงานประจำวัน
  - แผนการบำรุงรักษา
  - แผนโครงการ
  - กลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างแผน
  - แผนทรัพยากร
  - แผนทรัพยากรบุคคล
  - กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์
  - แผนพัฒนาทักษะ
  uมาตรฐาน
  - เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน - การจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน
  - สัญญาที่ทำกับลูกค้า
  - ขั้นตอนระเบียบวิธี
  - แนวทางการประเมินสถานที่ทำงาน
  - การประกันคุณภาพภายใน
  - มาตรฐานการควบคุมการฝึกอบรม
  - มาตรฐานความปลอดภัย
  - ความรับผิดชอบและการตรวจสอบภายในและภายนอก
  uผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง
  - ช่างเทคนิค
  - ผู้บังคับบัญชา
  uกลไกการตอบรับ
  - เสนอข้อคิดเห็นด้วยวาจา
  - แบบสอบถาม
  - เสนอข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
  - การสำรวจ
  - เสนอข้อคิดเห็นอย่างเป็นทางการ
  - การอภิปรายกลุ่ม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครสามารถ - กำหนดวัตถุประสงค์ - วางแผนและกำหนดเวลากิจกรรมการทำงาน - จัดทำแผนงานดำเนินการ - กิจกรรมการทำงาน - ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและกิจกรรม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน