หน่วยสมรรถนะ

กำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-5-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็น เพื่อสนองความต้องการสำหรับการเขียนข้อกำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครอบคลุมถึงการกำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความคาดหวังของผู้รับบริการ ความคุ้มทุน การออกแบบเอกสารและข้อกำหนดทางเทคนิค

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020401 เตรียมกำหนดรายละเอียดสเปค

1.1 เตรียมข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
1.2 เตรียมข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการเขียนสเปคให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
1.3 ประเมินขอบเขตของข้อกำหนดโดยใช้การประเมินผลอย่างเป็นทางการ/กระบวนการสำรวจโดยอาจใช้เกณฑ์จากผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสเปคมาร่วมพิจารณาจากเอกสาร/เว็บไซต์/การสนทนากับบุคคลที่เหมาะสม

3020402 เขียนสเปค

2.1 มีการจัดทำสเปคร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำหนดบุคคลที่จำเป็นสำหรับโครงการและบทบาทของแต่ละบุคคล
2.3 ทบทวนสเปคกับปัจจัยขาเข้า และปรับเพื่อป้องกันความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น
2.4 สร้างสเปคที่สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนขององค์กร

3020403 ขออนุมัติสเปค

3.1 นำเสนอและอภิปรายสเปคกับผู้บริหารระดับสูงกว่า
3.2 เจรจาต่อรองกับผู้บริหารระดับสูงกว่าในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสเปคภายใต้นโยบายองค์กร
3.3 สรุปสเปคและนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการเขียนสเปคสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  - การรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนโดยการใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างเหมาะสม
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร
  - ระบบการจัดซื้อขององค์กร
  - เทคนิคการคิดต้นทุนงาน
  - การสร้างสเปค (ข้อกำหนด) เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  - การจัดการความเสี่ยง
  - การวิเคราะห์โครงการ
  - พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
  - ระบบมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uมาตรฐานความปลอดภัย
  - กฎระเบียบ/รหัส การทำงาน และ ขั้นตอนและนโยบายความปลอดภัยขององค์กร เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การใช้สารเคมี เป็นต้น
  - ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน
  uแหล่งข้อมูล อาทิเช่น
  - คู่มือ
  - แคทตาล็อก
  - อินเตอร์เนต
  - ข้อมูลบริษัทผู้ผลิต
  - ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ
  - ขั้นตอนระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ
ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน