หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-5-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการอุปกรณ์ ชีวการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020301 วางแผนการฝึกอบรม

1.1 ระบุและจัดหมวดหมู่ประเภทเครื่อมือแพทย์
1.2 ระบุและจัดหมวดหมู่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการเครื่อมือแพทย์
1.3 พัฒนาแผนการฝึกอบรมโดยพิจารณาถึงประเภทของเครื่อมือแพทย์จำนวนและคุณสมบัติของผู้ใช้และผู้ปฏิบัติการ รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น ความเสี่ยงประวัติอุบัติการณ์ เป็นต้น
1.4 บูรณาการแผนฝึกอบรมกับแผนของการทำกิจกรรมอื่นๆ
1.5 ส่งข้อเสนอแผนการฝึกอบรมไปยังฝ่ายบริหารตามขั้นตอน

3020302 ประเมินความต้องการการฝึกอบรม

2.1 หาแนวทางการประเมินผลบนพื้นฐานของจำนวนการการะจายตัว และการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย
2.2 พัฒนาเครื่องมือการประเมินตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลและระบุความต้องการการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

3020303 เตรียมความพร้อมวัสดุฝึกอบรม

3.1 พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรตามความต้องการและความเหมาะสม
3.2 จัดเตรียมตารางเวลาบนพื้นฐานของโครงสร้างหลักสูตรและเวลาที่มีสำหรับการฝึกอบรม
3.3 หาประเภทของวัสดุฝึกอบรมตามเนื้อหาหลักสูตรและตารางการฝึกอบรม
3.4 จัดเตรียมวัสดุฝึกอบรมตามเนื้อหาการฝึกอบรมและเวลาที่มีอยู่

3020304 ดำเนินการฝึกอบรม

4.1 ให้ความรู้เบื้องต้นระหว่างผู้ฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรมตามรูปแบบ
4.2 แนะนำวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามการออกแบบหลักสูตร
4.3 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตารางเวลาที่กำหนด
4.4 ใช้วิธีการและแนวทางการฝึกอบรมที่เหมาะสม
4.5 ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ขั้นตอนและวิธีการประเมินที่เหมาะสม
4.6 ประเมินการฝึกอบรมโดยผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3020305 ประเมินผล (โครง) การฝึกอบรม

5.1 กำหนดวิธีการประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
5.2 พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
5.4 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้วิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมโดยตีความข้อมูลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
5.5 จัดทำและบันทึกรายงานการประเมินผลตามรูปแบบรายงานมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - การวางแผนการฝึกอบรม
  - การประเมินความต้องการการฝึกอบรม
  - การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม
  - การดำเนินการฝึกอบรม
  - การประเมินผลการฝึกอบรม
  - การใช้คอมพิวเตอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - วิธีการและแนวทางการเรียนรู้
  - การพัฒนาวัสดุการฝึกอบรม
  - การใช้คอมพิวเตอร์
  - กฎและระเบียบความปลอดภัย
  - หลักการและการทำงานของอุปกรณ์
  - การประเมินความต้องการการฝึกอบรม
  - ขั้นตอนและเทคนิคการประเมิน
  - การประเมินผลการฝึกอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uวัสดุฝึกอบรม
  - คู่มือของผู้ผลิต (Service manual, Operator manual, etc.)
  - เอกสารประกอบคำบรรยายการฝึกอบรม
  - หนังสืออ้างอิง (ข้อกำหนด กฏหมาย มาตรฐาน ฯลฯ)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครสามารถ: - วางแผนการฝึกอบรม - ประเมินความต้องการการฝึกอบรม - เตรียมความพร้อมการฝึกอบรม - ดำเนินการการฝึกอบรม - การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
กำหนดรายละเอียดเพื่องานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน